Rosia Montana

Data publicarii : 29 Apr 2015

Proiect minier Roşia Montană

Amplasarea proiectului în România                                  Localizarea regională a proiectului

SC Roşia Montana Gold Corporation SA a depus solicitarea privind emiterea acordului de mediu pentru proiectul Roşia Montana la APM Alba în data de 14.12.2004.

Documentaţia depusă de titular cuprinde: fişa tehnică, anexa la certificatul de urbanism şi memoriu de prezentare a proiectului, care a fost afişat pe site-ul ministerului începând cu data de 20.12.2004.

Având în vedere faptul că proiectul intră sub incidenţa prevederilor Convenţiei Espoo privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, Ministerul Mediului a solicitat Ministerului Afacerilor Externe, prin adresa nr. 4596 din 21.12.2004 transmiterea notificărilor către statele posibil afectate: Ungaria, Serbia şi Muntenegru, Bulgaria, Moldova, Ucraina, Slovacia.

Ungaria a confirmat participarea sa la procedura de evaluare a impactului proiectului Roşia Montana în context transfrontier. Ungaria a transmis şi o propunere preliminară privind cerinţele de conţinut pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia Montana.

Bulgaria a răspuns la notificare precizând ca nu va participa la procedura de evaluare a impactului proiectului Roşia Montana în context transfrontier.

Republica Moldova a răspuns la notificare precizând că nu va participa la procedura de evaluare a impactului proiectului Roşia Montana în context transfrontier, însă a solicitat Raportul la studiul de evaluare a impactului, după ce acesta va fi elaborat.

Serbia şi Muntenegru, Ucraina şi Slovacia nu au răspuns oficial la notificare.

La data de 14.04.2005 a avut loc a avut loc verificarea amplasamentului proiectului Roşia Montana la care au participat reprezentanţi ai MMDD, ARPM Sibiu, APM Alba şi ai titularului. În urma verificării amplasamentului a fost încheiat procesul verbal şi s-a început completarea Listei de control conform legislaţiei în vigoare.

La data de 10.05.2005 a avut loc şedinta colectivului de analiză tehnică (CAT) la nivel central pentru etapa de încadrare şi cea de definire a domeniului evaluării. CAT-ul (format din reprezentanţi ai Academiei Române, MEC, MAI, MS, MTCT, MIE, MCC, ANRM, ANAR) a stabilit problemele care trebuie tratate în raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. În completarea problemelor identificate de instituţiile române reprezentate în acest colectiv, titularul are obligaţia de a trata şi aspectele solicitate de autorităţile de mediu din Ungaria.

Pe baza listei de control pentru definirea domeniului evaluării, a întrebărilor suplimentare ale instituţiilor din CAT şi a propunerilor statelor potenţial afectate se va elabora Raportul la studiul de evaluare a impactului, de către persoane certificate, în concordanţă cu legislaţia în vigoare.

La data de 15.05.2006 titularul proiectului a depus Raportul la studiul de evaluare a impactului.

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost supus dezbaterilor publice în perioada 24.07.2006 – 25.08.2006, în 14 localităţi diferite, pe teritoriul României (Roşia Montana, Abrud, Câmpeni, Alba Iulia, Zlatna, Brad, Cluj-Napoca, Turda, Bistra, Baia de Arieş, Lupşa, Bucureşti, Deva, Arad);

Au avut loc dezbateri publice în Ungaria la Szeged, Budapesta, ca urmare a participării Ungariei la procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia Montana, în context transfrontier;

În baza rezultatelor dezbaterilor publice, MMDD a evaluat propunerile / comentariile motivate ale publicului şi va solicita titularului completarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului cu o anexă care va conţine soluţii de rezolvare a problemelor semnalate.

În data de 31.01.2007, MMDD a transmis titularului de proiect, SC Roşia Montana Gold Corporation SA, formularul cu observaţiile şi comentariile publicului primite în perioada de consultare publică.

Titularul proiectului a înaintat în data de 04.05.2007 către MMDD răspunsul său cu privire la observaţiile şi comentariile publicului, răspuns ce constituie anexa la raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului;

MMDD a transmis anexa la raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului în format electronic – CD – publicului care a formulat observaţii şi comentarii

Colectivul de analiză tehnică constituit la nivel central (CAT), s-a întrunit în datele de 26.06.2007, 10.07.2007, 19.07.2007 şi 09.08.2007. Au fost analizate 4 capitole ale raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, respectiv:

Cap.1 – Informaţii generale

Cap.2 – Procese tehnologice

Cap.3 – Deşeuri

Cap.4 – Impactul potenţial, inclusiv cel transfrontieră, asupra componentelor mediului şi măsuri de reducere a acestora, cu excepţia subcapitolului referitor la condiţii culturale şi etnice şi la patrimoniul cultural (8 subcapitole)

În perioada septembrie 2007 – 2010 Ministerul Mediului şi Pădurilor a fost în imposibilitatea de a continua procedura de evaluare a impactului asupra mediului, întrucât unul din documentele depuse de titular în susţinerea cererii, respectiv certificatul de urbanism nr. 105/2007, a fost suspendat de drept.

2010

SC Roşia Montană Gold Corporation SA a depus certificatul de urbanism nr. 87/2010 în data de 03.05.2010.

În luna iunie 2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor a transmis membrilor Comisiei de Analiză Tehnică la nivel central, documentele depuse de SC RMGC SA, în vederea emiterii unui punct de vedere, în contextul modificării legislaţiei din domeniul protecţiei mediului în perioada 2006-2010.

Comisia de Analiză Tehnică la nivel central s-a întrunit în data de 22 septembrie 2010 pentru a discuta punctele de vedere transmise de membrii CAT şi a solicitat aducerea la zi a documentaţiei care a facut obiectul discuţiei , atât ca formă cât şi în conţinut, în funcţie de modificările legislaţiei specifice care au fost operate în perioada 2006-2010.

SC RMGC SA în 26.10.2010 a înaintat completări la documentaţia iniţială, conform solicitării ministerului şi anume:

Vol. 1 Note explicative

Vol. 2 Observaţii CAT şi răspunsuri

Vol. 3 Rapoarte şi studii adiţionale

(Anexa la Note Explicative Cap.2_01Cap.2_02,

Cap. 2 Procese tehnologice,

Subcap. 4.1 Apa – Foraje de observaţie hidrogeologice Roşia Montana,

Subcap. 4.2 Aerul

Subcap. 4.3 Zgomot şi Vibraţii

Studiu de evaluare a efectului seismic al exploziilor de derocare asupra obiectivelor protejate si metode de reducere a efectului seismic al exploziilor – procedee de control si monitorizare;

Documentaţie tehnică privind tehnologia de împuşcare în apropierea zonelor protejate

Subcap. 4.4. Solul Planul de monitorizare a amplasamentului şi a zonelor adiacente

Subcap. 4.6. Biodiversitate

Plan de acţiune pentru managementul biodiversităţii,

Studiul de impact asupra stării de sănătate în zona protejată pentru a stabili activităţile şi mobilarea zonei protejate şi studiul de impact asupra stării de sănătate la nivelul zonei

Subcap. 4.8.Mediul social şi economic – Raport cu privire la starea socio-economică a localităţi Roşia Montana,

Subcap. 4.10. Transport – Analiză traseu transport

Cap. 7 Situaţii de risc

– Evaluarea riscurilor asociate barajului aferent Sistemului iazului de decantare Corna;

Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

RAPORT de SECURITATE

Cap. 10 – Impactul potenţial pe care îl pot avea metalele asupra bazinelor hidrografice aferente râurilor Arieş şi Mureş ca urmare a unei deversări accidentale, rezultate de la iazul de decantare a sterilelor

Strategia de Ecologizare, Evaluare de Risc şi Analiza Poluării Accidentale pentru Proiectul Roşia Montana;

Stadiul lucrarilor de intreţinere a imobilelor din centrul istoric al Roşiei Montane si planificarea anuală pentru lucrările de reabilitare, perioadă de 10 ani;

- Roşia Montană – Protocol privind descoperirile întâmplătoare

Proiect de idei pentru muzeul mineritului Roşia Montană

Ministerul Mediului şi Pădurilor în data de 02.11.2010, a transmis documentaţia primită de la SC RMGC SA pentru analiză membrilor CAT.

SC RMGC SA în data de 30.11.2010, depune al doilea rând de completări şi anume:

La subcapitolul 4.2. Aer

- Raport privind situaţia existentă referitoare la sursele de emisie şi calitatea aerului în zona implementării proiectului.

Vol. 4

- Informaţii şi răspunsuri la întrebările primite pe procedura transfrontieră

- Evaluarea riscurilor asociate barajului aferent Sistemului iazului de decantare Corna

- Strategia de ecologizare, evaluare de risc şi analiza poluarii accidentale pentru proiectul Rosia Montana

Versiune română / English Version

Vol. 5

- Evaluarea impactului cumulat pentru proiectele Rosia Montana şi Certej şi consecinţele producerii unui accident simultan cu posibile efecte transfrontiera

- Raport privind impactul cumulat şi impactul transfroniteră generat asupra calităţii aerului de proiectele Roşia Montana şi Certej

Versiune română / English Version

În data de 22 decembrie 2010 Comisia de Analiză Tehnică la nivel central a început analizarea întregii documentaţii depuse de SC RMGC SA până la această dată, urmând ca în şedinţele viitoare această analiză să continue.

 2011

În ianuarie 2011 Ministerul Mediului şi Pădurilor a înaintat Ungariei completările depuse de SC RMGC SA referitoare la informaţii şi răspunsuri la întrebările primite pe procedura în context transfrontieră privind proiectul Roşia Montană.

În contextul respectării prevederilor Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, ratificată prin Legea nr. 86/2000 şi a legislaţiei de mediu specifice procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în perioada 01 Martie 2011 – 01 Aprilie 2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor (M.M.P.) a supus consultării publice, prin anunţ în pagina de web a ministerului toată documentaţia de evaluare a impactului asupra mediului depusă de SC RMGC SA la sfârşitul anului 2010 şi a invitat publicul interesat să formuleze propuneri / comentarii / observaţii justificate. Datorită complexităţii documentelor depuse şi pentru asigurarea unei consultări eficiente, M.M.P. a prelungit termenul de consultare până la data de 05 Mai 2011.

În şedinţa Comisiei de Analiză Tehnică la nivel central din data de 9 martie 2011, MMP a parcurs comentariile si observaţiile publicului cuprinse în Anexa cu soluţii la problemele semnalate de public *** ) (91 de volume) elaborată de titularul proiectului, (în urma dezbaterilor publice desfăşurate între 24.07.2006-29.08.2006 în 14 localităţi în România). În cadrul reuniunii MMP a solicitat titularului să răspundă membrilor CAT cu privire la soluţiile oferite în Anexă urmând ca pentru noile întrebări, titularul să răspundă în următoarele reuniuni CAT.

MMP a evaluat comentariile/observaţiile justificate primite din partea publicului interesat (în perioada 01.03.2011 – 05.05.2011 s-au primit pe email şi prin poştă 517 de observaţii, proteste, opinii favorabile proiectului şi alte comentarii) şi în data de 29.07.2011, a transmis titularului de proiect, SC Roşia Montana Gold Corporation SA, formularul cu observaţiile şi comentariile publicului primite în această perioadă. În conformitate cu prevederile legale, răspunsurile vor fi formulate de titular, înaintate MMP şi analizate în Comisia de Analiză Tehnică la nivel central.

Formular consemnare observaţii public, primite de MMP in perioada de consultare publică desfăşurată în perioada 01.03.2011 – 05.05.2011

Opinii favorabile proiectului primite în perioada 01.03.2011 – 05.05.2011.

SC RMGC SA a înaintat către M.M.P. în data de 26.08.2011, setul de răspunsuri la observaţiile și comentariile publicului cuprinse în Formularul transmis de M.M.P. în 29.07.2011 titularului de proiect.

Răspunsuri la observaţiile / comentariile publicului;

Corespondența între numărul întrebării cuprinse în Formular și fișierul de răspuns.

Urmarea a analizei documentelor depuse de către titularul proiectului (SC Rosia Montana Gold Corporation SA) pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Obiectiv minier Roșia Montana”, M.M.P. a solicitat informații suplimentare în data de 26.09.2011:

Informațiile solicitate și răspunsurile depuse de titular la data de 11.10.2011;

Capitolul 4.1. Apa;

Capitolul 4.6. Biodiversitatea fără Anexa cu listele de specii și locații;

Capitolul 4.6. Biodiversitatea – Anexa cu listele de specii și locații.

Ca urmare a verificării amplasamentului proiectului ”Obiectiv minier Roșia Montana”, a fost întocmit de către membrii Comisiei de Analiză Tehnică din cadrul M.M.P. în prezența reprezentanților titularului proiectului (S.C. Roșia Montana Gold Corporation SA) și a reprezentanților autorităților membre în C.A.T. un proces-verbal în data de 20.10.2011:

Procesul-verbal de verificare al amplasamentului - întocmit de membrii Comisiei de Analiză Tehnică la data de 20.10.2011.

Comisia de Analiză Tehnică la nivel central s-a întrunit în data de 29 noiembrie 2011, reuniune în care s-a continuat analiza raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv a capitolelor refacute 4.1 Apa si 4.6 Biodiversitatea şi a răspunsurilor depuse de titular la întrebările solicitate de către MMP în data de 26.09.2011.

2013

1 Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice a primit din partea SC RMGC SA Planul de gestionare a deseurilor din industria extractiva, elaborat in conformitate cu HG nr. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive si a Ordinului nr. 2042/2934/180 din 22 noiembrie 2010 privind aprobarea procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deseurilor din industriile extractive si a normativului de continut al acestuia. descarca document.comprimat

2 Comisia de Analiză Tehnică la nivel central s-a întrunit în data de 10 mai 2013 reuniune în cadrul căreia a fost analizat Planul de gestionare a deşeurilor din industria extractivă depus de titular în martie 2013, evaluată garanţia financiară prin prisma legislaţiei în vigoare şi au fost discutate aspectele referitoare la conformarea proiectului cu prevederile Directivei Cadru Apă. În cadrul reuniunii membrii CAT şi MMSC au solicitat titularului să prezinte informaţii/soluţii privind aceste subiecte urmând ca răspunsurile să fie înaintate de către titular MMSC şi analizate în Comisia de Analiză Tehnică la nivel central.

3 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a primit, în data 15 mai 2013, din partea SC RMGC SA următorul document: „Analiza evaluării financiare a situațiilor de risc posibile în cazul proiectului minier Roșia Montana. Evaluarea financiara a situatiilor de risc

4 Comisia de Analiză Tehnică la nivel central s-a întrunit în data de 31 mai 2013, reuniune în cadrul căreia s-au prezentat: evaluarea financiară a scenariilor de risc relevante în vederea estimarii garanţiei privind răspunderea de mediu, punctul de vedere al Administraţiei Naţionale “Apele Române” privind Directiva Cadru Apă şi punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii faţă de Planul de Gestionare a Deşeurilor din industria extractivă.

5 Comisia de Analiză Tehnică (CAT) la nivel central s-a întrunit în data de 14 iunie 2013, reuniune în cadrul căreia s-au prezentat răspunsurile titularului la intrebarile/neclaritatile semnalate în şedinţa CAT din 31 mai 2013 de unii dintre membri, de ex., Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Ministerul Sănătăţii sau ANAR, referitoare la evaluarea financiară a scenariilor de risc relevante necesare estimarii garanţiei financiare, monitorizarea starii de sanatate a populatiei din zona, regimul juridic al terenurilor si respectarea prevederilor Directivei Cadru Apă.

6 Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice se afla in procedura de Evaluare a Impactului Asupra Mediului – etapa de analiza a calitatii Raportului EIM si luarea Deciziei privind emiterea Acordului de Mediu. In vederea finalizarii acestei proceduri, MMSC initieaza o consultare a publicului asupra conditiilor si masurilor ce trebuie incluse in Acordul de Mediu pentru Proiectul Minier Rosia Montana. NOTA pentru consultarea publicului in vederea maximizarii beneficiilor de mediu aduse de Proiectul ROSIA MONTANA.

*** ) Din cauza întreruperii procedurii în septembrie 2007, MMP a fost în imposibilitatea de a continua etapa de analiză a raportului la studiul de evaluarea impactului asupra mediului şi implicit de a întruni CAT la nivel central

Raportul de securitate al proiectului Roşia Montana

Raportul de securitate – Arhiva Zip, 1.305 Kb

Anexe – Arhiva Zip, 46.922 Mb

Sinteza observaţiilor publice cu privire la proiect

Formularul IV – Arhiva Zip, 750 Kb

Prezentare proiect / Project Presentation Report (EN)

Memoriu prezentare – Format PDF, 1.517 Kb

Project Presentation – PDF Format, 1.082 Kb (EN)

Observaţiile şi comentariile autorităţilor publice

Observations and comments of public authorities (EN)

Îndrumar – Format PDF, 470 Kb

Guide – PDF Format, 426 Kb (EN)

Dezbateri publice

Alba Iulia – Cluj – Turda – Bistra

Baia de Arieş – Lupşa – Bucureşti – Deva

Roşia Montana – Abrud Arad Câmpeni

Consemnarea observaţiilor publicului privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia Montana

Anexa A – Anexa B – Anexa C (Hu) – Anexa D

Raport GIEI – versiune engleză / IGIE Report (EN)

Raport de evaluare la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului / Evaluation report:

Environmental Impact Assessment Study,

Punct de vedere grup ad-hoc privind Raportul GIEI

Poziţia Grupului Ad-hoc de experţi româno-ungari /Statement of the Hungarian – Romanian Ad-hoc expert group, PDF, 19 Kb

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului proiect Roşia Montana (RO)

[Descarca raportul]

Environmental Impact Assesment Report for Roşia Montana Project (EN)

[Download report]

Rezultat al etapei de consultare şi informare publică pentru Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului

[Citeşte / Read more]

MMDD consideră Certificatul de Urbanism suspendat de drept

[Conferinţa de Presă, 13.09.2007]

[Comunicat de Presă, 14.09.2007]

[Comunicat de Presă, 19.03.2008]

Note regarding the suspension de iure of the Urbanism Certificate no. 105/27.07.2007 for the Project Roşia Montana (EN)