Compuși organici volatili - COV

COV solvenți organici

COV lacuri și vopsele

COV benzină

 

COV solvenți organici

Generarea de COV este reglementată atât la nivel european prin Directiva 1999/13/EC privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cât şi la nivel naţional prin Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuţi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Aceste reglementări au ca scop prevenirea şi reducerea efectelor directe sau indirecte ale emisiilor de compuşi organici volatili (COV) în mediu, în special în aer, precum şi ale potenţialelor riscuri ale acestora pentru sănătatea umană şi pentru calitatea mediului şi reprezintă principalul instrument de diminuare a emisiilor industriale de COV.

Reglementările acoperă o serie largă de activităţi industriale în care se utilizează solvenţi, cum ar fi: tipărirea, curăţarea suprafeţelor, acoperirea vehiculelor, curăţarea uscată, producerea de încălţăminte sau de produse farmaceutice. Ele stabilesc pentru agenţii economici obligaţia de a respecta anumite valori limită de emisie impuse sau de a aplica o schemă de reducere care oferă operatorului posibilitatea de a atinge un nivel de reducere a emisiilor, echivalent cu cel atins în cazul în care s-ar aplica valorile limită de emisie. Acest nivel echivalent se poate realiza prin substituirea produselor cu conţinut ridicat de solvenţi cu produse cu un conţinut mai scăzut sau fără solvenţi, precum şi prin trecerea la procese de producţie fără solvenţi.

Legislație europeană:

Directiva 1999/13/CE privind reducerea emisiilor de compuţi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii.

amendată prin:

Directiva 2008/112/CE de modificare a Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale Consiliului şi a Directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

Directiva 2004/42/CE privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili cauzate de utilizarea de solvenţi organici în anumite vopsele şi lacuri şi în produsele de refinisare a vehiculelor şi de modificare a Directivei 1999/13/CE.

Directivele au fost transpuse în legislaţia naţională printr-o serie de acte normative 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a dispozițiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competențelor de executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menționate la articolul 251 din Tratatul CE.

 

Notă:

În urma procedeului de reformare demarat de Comisia Europenă, Directiva 1999/13/CE este cuprinsă alături de alte 6 directive, în cadrul Directivei 2010/75/EU privind emisiile industriale.

 

Decizia 2010/681/UE privind chestionarul utilizat de statele membre în rapoartele de implementare a Directivei 1999/13/CE în perioada 2011-2013

Decizia 2007/531/CE privind chestionarul utilizat de către statele membre la întocmirea rapoartelor privind punerea în aplicare a Directivei 1999/13/CE a Consiliului privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii în perioada 2008-2010

Decizia 2006/534/CE privind un chestionar pentru rapoartele statelor membre privind punerea în aplicare a Directivei 1999/13/CE în perioada 2005-2007

 

COV lacuri și vopsele

Directiva 2004/42/CE privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili cauzate de utilizarea de solvenţi organici în anumite vopsele şi lacuri şi în produsele de refinisare a vehiculelor are drept scop reducerea conţinutului total de compuşi organici volatili din anumite vopsele, lacuri şi produse de refinisare a vehiculelor, în vederea prevenirii sau reducerii poluării atmosferice produse prin contribuţia COV la formarea ozonului troposferic.

Prin directivă se vizează completarea măsurilor care trebuie luate la nivel naţional, în vederea asigurării respectării plafoanelor de emisii de COV prevăzute de Directiva 2001/81/CE privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici.

Produsele care intră în domeniul de aplicare al Directivei privind vopselele sunt:

  • vopselele şi lacurile care se aplică în straturi clădirilor, ornamentelor şi armăturilor acestora, precum şi structurilor asociate în scop decorativ, funcţional şi de protecţie;
  • produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor care se utilizează pentru acoperirea suprafeţelor vehiculelor rutiere.

În acest scop, Directiva privind vopselele prevede ca produsele care intră în domeniul său de aplicare şi sunt introduse pe piaţă după 1 ianuarie 2007 să aibă un conţinut de COV care să nu depăşească valorile prevăzute în anexa II la directiva menţionată. În cazul vopselelor şi al lacurilor, s-au aplicat valori limită mai stricte pentru COV într-o a doua fază, începând cu 1 ianuarie 2010.

Legislație europeană:

Directiva 2004/42/CE privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili cauzate de utilizarea de solvenţi organici în anumite vopsele şi lacuri şi în produsele de refinisare a vehiculelor şi de modificare a Directivei 1999/13/CE

amendată prin:

  • Directiva 2008/112/CE de modificare a Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale Consiliului şi a Directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor
  • Directiva 2010/79/UE privind adaptarea la progresul tehnic a anexei III la Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili

Directivele au fost transpuse în legislația națională prin HG nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare.

Decizia 2010/693/UE de stabilire a unui model comun pentru al doilea raport al statelor membre privind punerea în aplicare a Directivei 2004/42/CE privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili;

Decizia 2007/205/CE de stabilire a unui model comun pentru primul raport al statelor membre privind punerea în aplicare a Directivei 2004/42/CE privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili.

COV benzină

Directiva 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților are drept scop prevenirea emisiilor în atmosferă de compuși organici volatili (COV) de la depozitarea benzinei la terminale și distribuția ulterioară a acesteia la stațiile de benzină.

Directiva 2009/126/CE privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină care stabilește măsuri care au ca scop reducerea cantității de vapori de benzină emiși în atmosferă în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină.

Directivele au fost transpuse în legislaţia naţională printr-o serie de acte normative