Legislatie nationala

Calitatea aerului

Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător (publicată în Monitorul Oficial nr. 452/28.06.2011)

Ordinul MMDD nr. 1095/02.07.2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului (publicat în Monitorul Oficial nr. 513/31.07.2007)

Ordinul MMGA nr. 35/11.01.2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului (publicat în Monitorul Oficial nr. 56/24.01.2007)

 

CLRTAP

Legea nr. 271/23.06.2003 pentru ratificarea protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 şi la Gothenburg la 1 decembrie 1999 (publicată în Monitorul Oficial nr. 470/01.07.2003)

Legea nr. 652/07.12.2002 pentru aderarea României la Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi cu privire la finanţarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului pe distanţe lungi al poluanţilor atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984 (publicată în Monitorul Oficial nr. 911/14.12.2002)

Legea nr. 8/25.01.1991 pentru ratificarea Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18/26.01.1991)

 

Plafoane naționale de emisii

Hotărârea Guvernului nr. 1879/21.12.2006 pentru aprobarea Programului naţional de reducere progresivă a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac (publicată în Monitorul Oficial nr. 27/16.01.2007).

Hotărârea Guvernului nr. 1856/22.12.2005 privind plafoanele naţionale pentru anumiţi poluanţi atmosferici (publicată în Monitorul Oficial nr. 23/11.01.2006).

 

Poluanţi organici persistenţi –POPs

Legea nr. 227/25.11.2010 pentru ratificarea amendamentelor la anexele A, B şi C la Convenţia privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 şi SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinţei părţilor, care a avut loc la Geneva, 4 – 8 mai 2009 (publicată în Monitorul Oficial nr. 845/16.12.2010).

Legea nr. 261/16.06.2004 pentru ratificarea Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001 (publicată în Monitorul Oficial nr. 638/15.07.2004).

Hotărârea Guvernului nr. 1497/19.11.2008 privind aprobarea Planului naţional de implementare a prevederilor Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, aferent perioadei 2008 – 2029 (publicată în Monitorul Oficial nr. 804/2.12.2008).

Hotărârea Guvernului nr. 561/28.05.2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 850/2004 privind poluanţii organici persistenţi şi pentru modificarea Directivei 79/117/CEE (publicată în Monitorul Oficial nr. 417/3.06.2008).

Ordinul MMP nr. 1179/05.08.2010 pentru aprobarea Ghidului privind gestionarea ecologică raţională a bifenililor policloruraţi (publicat în Monitorul Oficial nr. 603 bis/26.08.2010)

 

Emisii industriale – IED

Ordinului MMAP  nr. 2026/09.11.2020 privind încetarea aplicabilității Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1301/2005 privind înființarea Comisiei pentru analiza contestațiilor în cadrul procedurii de autorizare integrată

Legea nr. 278/2013  privind emisiile industriale (publicată în Monitorul Oficial nr. 671/01.11.2013)

Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

Ordinul MMP nr. 3970/2012 pentru modificarea și completarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 818/2003 (publicat în Monitorul Oficial nr. 858/19.12.2012)

Ordinul MMGA nr. 1158/2005 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu (publicat în Monitorul Oficial nr. 1091/05.12.2005)

Ordinul MAPAM nr. 1301/27.12.2005 pentru înființarea Comisiei pentru analiza contestațiilor în cadrul procedurii de autorizare integrată (In curs de modificare/actualizare)

Ordinul MAPAM nr. 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu (publicat în Monitorul Oficial nr. 43/19.01.2004)

Ordinul MAPAM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu (publicat în Monitorul Oficial nr. 800/13.11.2003).

  • Anexa la OMAPAM nr. 818/2003, consolidată.

Informații referitoare la Documentele de referință privind cele mai bune tehnici disponibile

Ordinul MMGA nr. 249/2005 pentru înființarea Centrului național de coordonare, informare, reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile și de comunicare cu Biroul European pentru Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării și cu Forumul European de Informare (publicat în Monitorul Oficial nr. 296/08.04.2005)

Ordinul MAPAM nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană (publicat în Monitorul Oficial nr. 206/09.03.2004)

Ordinul MAPM nr. 37/2003 pentru aprobarea Documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria celulozei şi hârtiei (publicat în Monitorul Oficial nr. 247/10.04.2003)

 

Instalaţii mari de ardere – IMA

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1446/24.07.2020 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru măsurarea și raportarea emisiilor de poluanți în aer de la instalațiile de ardere

Hotărârea Guvernului nr. 440/28.04.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 27 mai 2010)

Ordinul MMGA, al MEC şi al MAI nr. 833/ 545/ 859/2005 pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 4 octombrie 2005)

-Anexe la Ordinul 833/2005 pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor

Ordinul MMGA nr.347/2004  privind modelul de notificare a autorităţilor publice de protecţie a mediului privind limitarea funcţionării instalaţiilor mari de ardere, în vederea derogării de la respectarea valorilor limită de emisie (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786/26.08.2004)

Ordinul MAPAM, al MEC şi al MAI nr. 712/ 199/2003/ 126/2004 pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 18 februarie 2004)

Ordinul MAPAM nr. 1052/2003 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului tehnic pentru controlul activităţilor instalaţiilor mari de ardere (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2004)

Ghidul pentru monitorizarea şi automonitorizarea emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, provenite de la instalaţiile mari de ardere

Compuşi organici volatili –COV

  • COV solvenţi organici

Hotărârea Guvernului nr. 371/14.04.2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278/28.04.2010)

Hotărârea Guvernului nr. 735/07.06.2006 privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor (publicată în Monitorul Oficial nr. 521/16.06.2006)

Hotărârea Guvernului nr. 1339/27.09.2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii (publicată în Monitorul Oficial nr. 821/5.10.2006)

Hotărârea Guvernului nr. 1902/04.11.2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii (publicată în Monitorul Oficial nr. 1102/25.11.2004)

Hotărârea Guvernului nr. 699/12.06.2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii (publicată în Monitorul Oficial nr. 489/08.07.2003)

Ordinul MMGA nr. 859/26.09.2005 pentru aprobarea unor ghiduri (publicat în Monitorul Oficial nr. 888/04.10.2005) – Descarca Anexa nr. 4Descarca Anexa nr. 5

  • COV lacuri şi vopsele

Hotărârea Guvernului nr. 735/07.06.2006 privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor (publicată în Monitorul Oficial nr. 521/16.06.2006)

modificată şi completată de:

  • Hotărârea Guvernului nr. 372/14.04.2010 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor (publicată în Monitorul Oficial nr. 278/28.04.2010)
  • Hotărârea Guvernului nr. 1197/30.11.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor (publicată în Monitorul Oficial nr. 867/08.12.2011)
  • COV benzină

Hotărârea Guvernului nr. 1047/2013 pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină (publicată în Monitorul Oficial nr. 802/19.12.2013)

Hotărârea Guvernului nr. 958/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină (publicată în Monitorul Oficial nr. 689/05.10.2012)

Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, Republicată (publicată în Monitorul Oficial nr. 595/29.08.2007)

Ordinul ME nr. 2035/2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 468/2005 privind desemnarea organismelor de inspecţie a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină (publicat în Monitorul Oficial nr. 799/24.11.2009)

Ordinul MEC și MTCT nr. 716 și 92 din 13.12.2005 și 25.01.2006 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o staţie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiile de încărcare, transport, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină (publicat în Monitorul Oficial nr. 152/17.02.2006)

Ordinul MEC nr. 122/2005 privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină (publicat în Monitorul Oficial nr. 324/18.04.2005)

Ordinul MMGA nr. 781/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea şi analiza emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi distribuţia benzinei la terminale (publicat în Monitorul Oficial nr. 1243/23.12.2004)

 

E-PRTR

Legea nr. 112/2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998

Hotărârea Guvernului nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

Managementul accidentelor industriale

Hotărârea Guvernului nr. 1033/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase (publicată în Monitorul Oficial nr.801/18.12.2013)

Hotărârea Guvernului nr. 79/2009 pentru modificarea HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase (publicată în Monitorul Oficial nr.104/20.02.2009)

Hotărârea Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase (publicată în Monitorul Oficial nr.539/08.08.2007)

Ordinul MMP nr. 3968/2012 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 251/2005 pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase (publicat în Monitorul Oficial nr.828/10.12.2012)

Ordinul MMGA/MAI nr. 520/1318/2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase (publicat în Monitorul Oficial nr.522/16.06.2006)

Ordinul MMGA nr. 1299/2005 privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase (publicat în Monitorul Oficial nr.77/27.01.2006)

Ordinul MAI nr. 647/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase (publicat în Monitorul Oficial nr.640/31.05.2005)

Ordinul MMGA nr. 251/2005 pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase (publicat în Monitorul Oficial nr.298/11.04.2005)

Ordinul MAPAM nr. 142/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase (publicat în Monitorul Oficial nr.191/04.03.2004)

Ordinul MAPAM nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse (publicat în Monitorul Oficial nr.118/10.02.2004)

 

Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, Helsinki 1992:

  • Legea nr. 92/2003 pentru aderarea României la Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992 (publicată în Monitorul Oficial nr.220/02.04.2003)
  • Ordinul MMP nr. 811/2010 privind aprobarea publicării acceptării anexei I amendate la Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992 (publicată în Monitorul Oficial nr.432/28.06.2010)