Calitatea Aerului

Aerul este factorul de mediu care constituie cel mai rapid suport ce favorizează transportul poluanţilor în mediu. Poluarea aerului are multe şi semnificative efecte adverse asupra sănătăţii umane şi poate provoca daune florei şi faunei în general.
Din aceste motive acordăm o atenţie deosebită activităţii de supraveghere, menţinere şi de îmbunătăţire a calităţii aerului.
Calitatea aerului este determinată de emisiile în aer provenite de la sursele staţionare şi sursele mobile (traficul rutier), cu preponderenţă în marile oraşe, precum şi de transportul pe distanţe lungi a poluanţilor atmosferici.
În România, domeniul „calitatea aerului” este reglementat prin Legea nr.104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.452 din 28 iunie 2011. Prin această lege au fost transpuse în legislaţia naţională prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 152 din 11 iunie 2008 şi ale Directivei 2004/107/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 23 din 25 ianuarie 2005.

Scopul legii privind calitatea aerului înconjurător

Legea calităţii aerului are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menţinerii calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător stabilite prin prezenta lege şi îmbunătăţirea acesteia în celelalte cazuri.

Măsuri prevăzute de legea privind calitatea aerului înconjurător

Legea prevede măsuri la nivel naţional privind:
a) definirea şi stabilirea obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător destinate să evite şi să prevină producerea unor evenimente dăunătoare şi să reducă efectele acestora asupra sănătăţii umane şi a mediului ca întreg;
b) evaluarea calităţii aerului înconjurător pe întreg teritoriul ţării pe baza unor metode şi criterii comune, stabilite la nivel european;
c) obţinerea informaţiilor privind calitatea aerului înconjurător pentru a sprijini procesul de combatere a poluării aerului şi a disconfortului cauzat de acesta, precum şi pentru a monitoriza pe termen lung tendinţele şi îmbunătăţirile rezultate în urma măsurilor luate la nivel naţional şi european;
d) garantarea faptului că informaţiile privind calitatea aerului înconjurător sunt puse la dispoziţia publicului;
e) menţinerea calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta este corespunzătoare şi/sau îmbunătăţirea acesteia în celelalte cazuri;
f) promovarea unei cooperări crescute cu celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea reducerii poluării aerului;
g) îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acordurile, convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte.

Sistemul Naţional de Evaluare şi Gestionare Integrată a Calităţii Aerului (SNEGICA)

Prin SNEGICA se realizează punerea în aplicare a legii calităţii aerului înconjurător. SNEGICA asigură cadrul organizatoric, instituţional şi legal de cooperare a autorităţilor şi instituţiilor publice cu competenţe în domeniu în scopul evaluării şi gestionării calităţii aerului înconjurător, în mod unitar, pe întreg teritoriul României, precum şi pentru informarea populaţiei şi a organismelor europene şi internaţionale privind calitatea aerului înconjurător.

SNEGICA cuprinde, ca părţi integrante, următoarele două sisteme:
• Sistemul Naţional de Monitorizare a Calităţii Aerului (SNMCA) şi
• Sistemul Naţional de Inventariere a Emisiilor de Poluanţi Atmosferici (SNIEPA).

Autorităţile şi instituţiile publice cu competenţe în realizarea atribuţiilor SNEGICA

a) autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi autorităţile publice care funcţionează în subordinea, sub autoritatea şi în coordonarea sa;
b) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi autorităţile publice care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa;
c) autoritatea publică centrală pentru sănătate şi autorităţile publice care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa;
d) autoritatea publică centrală pentru transporturi şi autorităţile publice care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa;
e) autoritatea publică centrală pentru industrie;
f) autoritatea publică centrală pentru comerţ;
g) autoritatea publică centrală pentru agricultură şi autorităţile publice care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa;
h) autoritatea publică centrală pentru amenajarea teritoriului şi lucrări publice;
i) autoritatea publică centrală pentru administraţie publică şi autorităţile publice care funcţionează în subordinea sa;
j) autoritatea publică centrală pentru ordine publică şi siguranţă naţională şi autorităţile publice care funcţionează în subordinea sa;
k) consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
l) primăriile, primăriile sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile locale şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
m) Institutul Naţional de Statisticăşi direcţiile teritoriale din subordinea sa.

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului (MMP) este autoritatea cu rol de reglementare, decizie şi control în domeniul evaluării şi gestionării calităţii aerului înconjurător pe întreg teritoriul ţării

Atribuţiile şi responsabilităţile autorităţilor şi instituţiilor publice cu competenţe în realizarea atribuţiilor SNEGICA sunt prevăzute la art. 7 – 23 din Legea nr.104/2011.

Evaluarea calităţii aerului înconjurător

Respectând criteriile de clasificare impuse de Uniunea Europeană, în scopul evaluării calităţii aerului, pe teritoriul României, au fost stabilite, conform prevederilor Anexei nr.2 din Legea nr. 104/2011:
• 13 aglomerări: Bacău, Baia Mare, Braşov, Brăila, Bucureşti, Cluj Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Piteşti, Ploieşti şi Timişoara;
• 41 zone, identificate la nivel de judeţ.

În scopul evaluării calităţii aerului, în fiecare zonă sau aglomerare, se delimitează arii care se clasifică în regimuri de gestionare (A, B sau C) în funcţie de pragurile superior şi inferior de evaluare. Regimurile de evaluare sunt prevăzute în art.25 din Legea nr.104/2011.

Gestionarea calităţii aerului înconjurător

În scopul gestionării calităţii aerului, în fiecare zonă sau aglomerare, se delimitează arii care se clasifică în regimuri de gestionare (I sau II) în funcţie de rezultatul evaluării calităţii aerului înconjurător. Regimurile de gestionare sunt prevăzute în art.42 din Legea nr.104/2011.


Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA)
La nivel naţional, datele de calitate a aerului pot fi accesate pe pagina web: www.calitateaer.ro

Instrucțiuni privind marcarea zonelor de protecție

Evaluarea calității aerului prin modelare

Legislația europeană îm domeniul calității aerului

Directive

Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa

Directiva 2004/107/CE privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul şi hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător

Decizii

Decizia 2011/850/CE de stabilire a normelor pentru Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește schimbul reciproc de informații și raportarea privind calitatea aerului înconjurător

Decizia 2004/470/CE privind o orientare referitoare la o metodă de referinţă provizorie pentru prelevarea de probe şi măsurarea PM2,5

Decizia 2004/461/CE de stabilire a unui chestionar de utilizat pentru raportarea anuală privind evaluarea calităţii aerului înconjurător în conformitate cu Directivele 96/62/CE şi 1999/30/CE ale Consiliului şi cu

Decizia 2004/279/CE de orientare pentru punerea în aplicare a Directivei 2002/3/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind ozonul din aerul înconjurător

Decizia 2004/224/CE de stabilire a normelor de transmitere a informaţiilor privind planurile sau programele solicitate în temeiul Directivei 96/62/CE a Consiliului în ceea ce priveşte valorile limită pentru anumiţi poluanţi în aerul înconjurător

Decizia 2001/752/CE de modificare a anexelor la Decizia 97/101/CE a Consiliului de stabilire a unui schimb reciproc de informaţii şi date provenind de la reţele şi staţii individuale de măsurare a poluării aerului înconjurător în statele membre

Decizia 97/101/CE de stabilire a unui schimb reciproc de informaţii şi date provenind de la reţele şi staţii individuale de măsurare a poluării aerului înconjurător în statele membre

Decizia 81/462/CE privind încheierea Convenţiei privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanţe lungi (CLRTAP)

 

Regulamente

Regulamentul (CE) nr. 176/2008 de modificare a Regulamentului 2003/1059/CE privind instituirea unui nomenclator comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS), având în vedere aderarea Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană

Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS)