Atestare experți siguranța digurilor

Data publicarii : 18 Sep 2023

Ministerul Mediului, Apelor şi Pǎdurilor prin Direcţia Generală Ape organizează concursul în vederea obţinerii calităţii de expert tehnic atestat pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor încadrate în categoriile de importanţă A, B, C şi D, conform prevederilor Regulamentului de atestare a experţilor care evaluează starea de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH – 073, aprobat prin ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 359/2019, cu modificările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul de atestare a experţilor care evaluează starea de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH – 073/2019, cu modificările ulterioare – pentru obţinerea atestatului de expert care evaluează starea de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor se pot înscrie absolvenții învățământului superior tehnic de specialitate din domeniul construcțiilor hidrotehnice sau îmbunătățirilor funciare care dețin atestat de expert tehnic sau de verificator de proiecte, eliberat de autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor publice, în condițiile prevăzute de Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 817/2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, într-unul dintre domeniile de exigență, după cum urmează:

a) A7 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții și amenajări hidrotehnice;

b) A9 - rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții și amenajări de îmbunătăţiri funciare;

c) B5 – siguranță şi accesibilitate în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehnice;

d) B7 - siguranță şi accesibilitate în exploatare pentru construcții și amenajări de îmbunătăţiri funciare.

Conform prevederilor art. 15 din NTLH – 073/2019, în vederea atestării, solicitanții trebuie să depună la direcția tehnică de specialitate din cadrul autorității publice centrale din domeniul apelor un dosar de activitate și calificare profesională care să cuprindă următoarele documente:

 1. cerere-tip, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Regulament;
 2. copie de pe actul de identitate;
 3.  copie a atestatului de expert tehnic sau de verificator de proiecte, eliberat de autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor publice, în unul dintre domeniile de exigență prevăzute la art. 14 din NTLH – 073/2019, din care să rezulte valabilitatea acestuia;
 4. Copie de pe diploma de licență/absolvire a învățământului superior tehnic cu specializarea într-unul din domeniile prevăzute la art. 14 din NTLH – 073/2019;
 5. recomandare eliberată de o entitate care are ca obiect de activitate proiectarea, construirea, urmărirea comportării sau administrarea digurilor de apărare împotriva inundațiilor în care solicitantul şi-a desfășurat activitatea sau cu care a avut raporturi de colaborare profesională sau din partea unei asociații profesionale reprezentative pentru domeniul construcțiilor hidrotehnice sau îmbunătățirilor funciare care să confirme experiența solicitantului. Activitatea didactică în domeniul construcțiilor hidrotehnice sau îmbunătățirilor funciare se asimilează cu activitatea de proiectare în domeniu.
 6. curriculum vitae din care sa reiasă activitatea desfașurată în domeniul de atestare solicitat;
 7. memoriu de activitate în domeniul de atestare – siguranţa digurilor;
 8. cazierul judiciar;
 9. dovada achitării tarifului de verificare a dosarului.

 

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apelor şi pădurilor nr. 521/28.03.2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de emitere a avizelor, acordurilor și autorizațiilor de funcționare în condiții de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor și pentru serviciile de emitere a atestatelor de expert, NTLH – 079, tarifele corespunzătoare acestei activităţi sunt următoarele:

 • pentru verificarea dosarelor profesionale – 10% din salariul minim brut pe ţară (300 lei);
 • pentru emiterea atestatului de expert – 20% din salariul minim brut pe ţară (600 lei);

Tarifele aferente verificării dosarelor profesionale, respectiv emiterii atestatelor de expert vor fi depuse în contul deschis la Trezoreria SMB, pe codul fiscal al A. N. „Apele Române” RO24326056/13.08.2008, COD IBAN RO85 TREZ 700502201X009067.

Dosarele de înscriere la concurs se depun fizic la registratura Ministerul Mediului, Apelor şi Pǎdurilor din Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, Bucureşti sau în format digital la adresele de e-mail :registratura@mmediu.ro şi considig@gmail.com, până cel târziu la data de 05.10.2023.

Data şi modul de desfășurare a interviului, precum și alte informații necesare vor fi comunicate candidaților care îndeplinesc condițiile de participare, prin grija Direcţiei Generale Ape.