Strategii, planuri, studii

Data publicarii : 28 Nov 2014

[11.09.2019] Strategii, planuri, studii UE

Studiu privind nevoile de investiții în sectorul deșeurilor și finanțarea gestionării deșeurilor municipale în statele membre

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d5f8355-bcad-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-103952543

Adoptarea unei noi legislații UE privind deșeurile în mai 2018 stabilește noi reguli ambițioase care vor necesita schimbări structurale majore pentru gestionarea deșeurilor.

Obiectivele privind reciclarea deșeurilor municipale sunt acum stabilite la 55% pentru 2025, 60% pentru 2030 și 65% pentru 2035, în timp ce țintele globale de deșeuri de ambalaje au fost stabilite la 65% pentru 2025 și 70% pentru 2030.

Pentru a informa Comisia în contextul stabilirii bugetului pentru cadrul financiar multianual 2021-2027 (CFM), acest raport reunește cercetări și analize pentru a cuantifica nevoile totale de investiții necesare pentru atingerea obiectivelor de reutilizare și reciclare în conformitate cu noua legislație, împreună cu cercetări detaliate asupra anumitor fluxuri de deșeuri (materiale plastice, materiale textile și mobilier).

Studiu pentru susținerea implementării obligațiilor de raportare rezultate din noua legislație privind deșeurile adoptată în 2018

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3d72ef00-bcac-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-102642024

Legislația europeană impune Comisiei să adopte, până la 31 martie 2019, o serie de acte de punere în aplicare și delegate privind calculul și raportarea datelor privind obiectivele pentru: pregătirea pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor municipale (deșeurile municipale sunt gospodării sau altele deșeuri similare), pentru reciclarea deșeurilor de ambalaje și pentru depozitarea deșeurilor municipale.

În cadrul actelor de punere în aplicare pentru definirea normelor de calcul, Comisia trebuie să adopte, de asemenea, un act delegat cu privire la regulile de calcul al ratelor medii de pierdere pentru materialele reziduale care sunt deviate în timpul operațiunilor pregătitoare.

Obiectivul este de a asigura date solide și comparabile cu privire la pierderile rezultate din operațiunile preliminare înainte de reciclare (cum ar fi sortarea), în statele membre.

[24.11.2017] Dezbatere publica PNGD & Raport de mediu

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 832/2017 pentru derogarea de la prevederile art. 31 alin. (1), din Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, Ministerul Mediului prin Direcția Generală Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase, în calitate de titular al Planului Național de Gestionare a Deșeurilor și al Planului Național de Prevenire a Generării Deșeurilor, informează publicul asupra organizării dezbaterii publice pentru proiectul de plan propus, inclusiv a raportului de mediu.

Proiectul de plan și raportul de mediu pot fi consultate pe site-ul www.mmediu.ro și la sediul Ministerului Mediului din Bd. Libertății nr. 12, sector 5, de luni pana joi între orele 0830-1700 și vineri între orele  0830-1430. Publicul interesat poate transmite comentarii și propuneri la următoarea adresa: cecilia.martin@mmediu.ro, precum și la sediul Ministerului Mediului din Bd. Libertății nr. 12, sector 5.

Dezbaterea publică va avea loc în București, la Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de Hidrotehnică, Amfiteatrul Radu Prișcu (Sala II-7) din Bd. Lacul Tei nr. 122-124, sector 2, București, la data de 08.12.2017 începând cu ora 1200.

[3.11.2017] PNGD & Raport de mediu

Ministerul Mediului prin Direcția Generală Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase în calitate de titular al Planului Național de Gestionare a Deșeurilor și al Planului Național de Prevenire a Generării Deșeurilor informează publicul asupra disponibilizării proiectului de plan și a Raportului de mediu.

Planul Național de Gestionare a DeșeurilorRaportul de mediu

Publicul interesat poate transmite comentarii și propuneri la următoarele adrese:
mihaela.frasineanu@mmediu.ro
cecilia.martin@mmediu.ro
precum și la sediul Ministerul Mediului din b-dul Libertății nr 12 sect. 5 București,  în conformitate cu prevederile
art. 31 alin. (1) din HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

[27.04.2017] Planul Național de Gestionare a Deșeurilor și Planul Național de Prevenire a Generării Deșeurilor

Vezi prima varianta a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor și al Planului Național de Prevenire a Generării Deșeurilor

28 Nov 2014

Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor (PNGD)

Directiva privind deşeurile are o importanţă deosebită pentru România având în vedere dificultăţile şi costurile pe care le implică acest sector.
Directiva Cadru privind Deşeurile a fost transpusă în legislaţia României prin:

  • Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;
  • HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprizând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase – a abrogat HG 155/1999.

Documentele programatice din domeniul gestiunii deseurilor, in vigoare sunt:

  • Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor (SNGD);
  • Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor (PNGD);
  • Planurilor Regionale de Gestionare a Deşeurilor (PRGD);
  • Planurilor Judeţene de Gestionare a Deşeurilor (PJGD).

SNGD şi PNGD constituie instrumentele de bază prin care se asigură implementarea în România a politicii Uniunii Europene în domeniul gestionării deşeurilor, fiind aprobate prin HG nr. 1470/2004, anexa 2 fiind modificată prin HG nr. 358/2007

SNGD a fost elaborată pentru perioada 2003 – 2013, urmând a fi revizuită periodic în conformitate cu progresul tehnic şi cerinţele de protecţie a mediului.

PNGD a fost elaborat pe baza Strategiei Naţionale de Gestiune a Deşeurilor şi a datelor referitoare la deşeuri, precum şi a necesităţilor identificate în planurile judeţene de gestionare a deşeurilor elaborate de autorităţile teritoriale de protecţia mediului.

Strategia Naţionala de Gestionare a Deşeurilor 2014-2020

Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor
National Waste Strategy
National Waste Management Plan

În prezent, aceste documente se află în procesul de revizuire.

Planurile regionale de gestionare a deşeurilor

Planurile regionale de gestionare a deşeurilor au fost elaborate de fiecare Agenţie Regională pentru Protecţia Mediului în colaborare cu reprezentanţii autorităţilor de mediu de la nivel local şi al autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene, aceste planuri fiind aprobate prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor şi ministrului integrării europene nr. 1364/1499/2006.

Planurile regionale de gestionare a deşeurilor se revizuiesc o dată la 5 ani sau ori de câte ori e necesar pe baza raportului de monitorizare anual şi a Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 951/ 06.06.2007.

Scopul planurilor regionale de gestionare a deşeurilor este:

  • crearea cadrului necesar atingerii obiectivelor de gestionare a deşeurilor;
  • condiţie necesară pentru asigurarea sprijinului financiar al UE

*Planurile regionale de gestionare a deşeurilor

Planuri de implementare ale directivelor în domeniul gestionării deşeurilor

Planuri de implementare