Proiectul Elaborarea ghidurilor necesare îmbunătățirii capacității administrative a autorităților pentru protecția mediului în scopul derulării unitare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EGEIA)

Data publicarii : 22 Apr 2016

Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor  deruleaza Proiectul „Elaborarea ghidurilor necesare îmbunătățirii capacității administrative a autorităților pentru protecția mediului în scopul derulării unitare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EGEIA)”, cod SIPOCA 19, un proiect care se va desfășura pe o perioadă de 23 de luni, cu un buget de 4,36 milioane de lei. Asistenţa comunitară nerambursabilă este asigurată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Proiectul vine în contextul în care Acordul de Parteneriat între CE și România prevede, în Planul de acțiuni aprobat de Guvernul României prin Memorandumul cu nr. 3680/19.03.2014, dispoziții specifice necesar a fi îndeplinite pentru a răspunde exigențelor de natură strategică pentru consolidarea performanţelor politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020, denumite condiţionalităţile ex-ante aplicabile utilizării fondurilor europene.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este responsabil pentru îndeplinirea condiționalitații ex-ante generale orizontale „existența aranjamentelor pentru aplicarea efectivă a legislației de mediu privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA) și evaluarea strategică de mediu (SEA) – existența unor măsuri de aplicare eficace a legislației Uniunii din domeniul mediului referitoare la EIA și SEA”, proiectul cod SIPOCA 19 reprezentând una dintre măsurile propuse pentru îndeplinirea acestei condiționalități.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității de analiză și decizie a autorităților de mediu care derulează proceduri de evaluare a impactului asupra mediului, precum și sprijinirea altor categorii de factori implicați și/sau interesați, prin elaborarea unor ghiduri metodologice generale (aplicabile tuturor tipurilor de proiecte aflate pe anexa I și II a Directivei EIA 2014/52/UE ) și a unor ghiduri specifice (pentru anumite tipuri de proiecte din domenii de interes economic), în vederea aplicării coerente și unitare, la nivel de țară, a procedurii EIA.

Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără asigurarea calității și evaluării coerente a rapoartelor privind impactul asupra mediului, prin elaborarea unor ghiduri metodologice necesare autorităților de mediu, a unei broșuri de prezentare a ghidurilor, precum și diseminarea acestor ghiduri către alte grupuri țintă, în afara autorităților de mediu, dar și asigurarea monitorizării aplicării unitare și coerente a ghidurilor metodologice la nivelul autorităților de mediu, prin realizarea unui studiu privind evaluarea ex-ante a impactului aplicării acestora. De asemenea, proiectul urmărește dobândirea cunoștințelor și abilităților îmbunătățite, în vederea creșterii calității analizei documentațiilor necesare derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și a conținutului rapoartelor privind impactul asupra mediului, prin instruirea personalului din autoritățile de mediu.

Proiectul va contribui la soluționarea problemelor identificate la nivelul grupurilor țintă prin elaborarea a 7 ghiduri metodologice generale și specifice dar și prin instruirea adecvată, în cadrul a 5 sesiuni de instruire, a circa 135 de persoane din autoritățile competente pentru protecția mediului, pe tematica acestor ghiduri. De asemenea, cele 7 ghiduri metodologice vor fi diseminate, în cadrul a 5 sesiuni de diseminare, prin intermediul unei broșuri de prezentare, pentru un număr de aproximativ 425 de persoane, respectiv 150 de persoane din autorităţi publice centrale şi locale, 100 de consultanți/elaboratori ai rapoartelor privind impactul asupra mediului, 150 de persoane din administrația publică centrală și locală (potențiali titulari/beneficiari de proiecte) și 25 de administratori /custozi ai ariilor naturale protejate de interes comunitar.  Prin diseminarea ghidurilor se urmărește: conștientizarea complexității informațiilor necesare exercitării atribuţiilor şi răspunderilor specifice în domeniul protecţiei mediului, în procesul de luare a deciziei în colaborare cu autoritățile de mediu; cunoașterea cerințelor obligatorii pentru elaborarea corectă și unitară a documentației în vederea asigurării unei calități corespunzătoare necesare actului decizional; conștientizarea cu privire la cerințele și exigențele tehnice ale investitorilor; dobândirea cunoștințelor tehnice coerente în vederea luării deciziei, în cazul în care amplasamentele proiectelor se află în interiorul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes comunitar.

De asemenea, rezultatele proiectului vor sprijini procesul de derulare a procedurilor EIA precum și emiterea actelor de reglementare aferente proiectelor care se finanțează din fonduri europene în vederea accesării și implementării proiectelor din cadrul programelor operaționale cu finanțare din fonduri europene.

Vezi Comunicat de presă - MMAP a demarat Proiectul Elaborarea ghidurilor necesare îmbunătățirii capacității administrative a autorităților pentru protecția mediului în scopul derulării unitare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EGEIA)