Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției contractuale de execuție vacante de consilier, gradul IA din cadrul Compartimentul Logistică - Serviciul Economic, Investiții, Achiziții și Logistică – GARDA FORESTIERĂ NAȚIONALĂ 08.05.2023, ora 10.00 - proba scrisă

Data publicarii : 12 Apr 2023

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției contractuale de execuție vacante de consilier,  gradul IA din cadrul Compartimentul Logistică - Serviciul Economic, Investiții, Achiziții și Logistică – GARDA FORESTIERĂ NAȚIONALĂ 08.05.2023, ora 10.00 - proba scrisă.

 

Descrierea funcţiei contractuale:

Nivelul postului: funcţie contractuală de execuție, vacantă

Identificarea funcţiei contractuale: consilier, gradul IA din cadrul Compartimentului Logistică - Serviciul Economic, Investiții, Achiziții și Logistică, perioadă nedeterminată

Durata timpului de lucru: 8 ore/zi (40 ore/săptămână)

 1. Documentele necesare pentru înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea postului aferent funcției contractuale de execuție vacante de consilier,  gradul IA din cadrul Compartimentului Logistică - Serviciul Economic, Investiții, Achiziții și Logistică

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.1;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

* Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2.

** Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2 şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

*** Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

**** Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) -e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.

***** Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Dosarele de înscriere la concursul din data de 08.05.2023 ora 1000 - proba scrisă, se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina proprie de internet, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din Bd. Libertăţii nr.12, Sector 5, Bucureşti, respectiv în perioada 12.04-27.04.2023 (inclusiv) la Serviciul Gestionare Instituții Subordonate, mezanin, camera 211, în intervalul orar 830-1700 de luni până joi, iar vineri în intervalul orar 830-1430.

PUBLICAT PE PAGINA DE INTERNET: www.mmediu.ro și pe portalul: posturi.gov.ro în data de 12.04.2023.

După verificarea de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, se va afişa lista cu candidaţii care întrunesc condiţiile de participare la concurs.

În vederea participării la proba scrisă, candidaţii admişi la selecţia dosarelor vor fi prezenţi în data de 08.05.2023 la ora 09.45 la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, bld. Libertății, Nr. 12, Sector 5, București.

ETAPELE CONCURSULUI:

 1. Selecția dosarelor de înscriere (se va face în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor);
 2. Proba scrisă – 08.05.2023,  începând cu ora 10.00;
 3. Interviul - data și ora interviului se vor stabili și comunica ulterior afișării rezultatelor probei scrise;

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;

b) capacitatea de analiză şi sinteză;

c) motivaţia candidatului;

d) comportamentul în situaţiile de criză;

e) abilităţi de comunicare;

f) iniţiativă şi creativitate.

Alte informaţii suplimentare referitoare la concurs pot fi obţinute la telefon 021/408.95.93, pe adresa de e-mail: alina.petrascu@mmediu.ro și la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Bld. Libertăţii nr.12, Sector 5, Bucureşti, doamna Alina PETRAȘCU, consilier - DGRUJRP.      

DE CONDIȚII DE  PARTICIPARE

Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință: științe economice;
 • Vechime în specialitatea studiilor minimum 2 ani.

 

ATRIBUȚIILE POSTULUI:

      1.   Întocmeşte evidenţa operativă asupra modului de întreţinere a parcului auto;

2.   Centralizează consumul de carburanţi, piese de schimb, accesorii etc.;

3.   Gestionează cardurile de carburant auto;

4.   Întocmeşte lunar evidenţe şi centralizează consumurile de carburant auto, evidenţiază distribuirea cardurilor de carburant şi evidenţierea acestora pentru fiecare autovehicul în parte;

5.   Derulează contractele de servicii atribuite pe linie de service auto;

6.   Recepţionează lucrările pe linie de reparaţii şi service auto;

7.   Asigură reviziile şi inspecţiile tehnice periodice;

8.   Verifică zilnic starea tehnică a autovehiculelor;

9.   Face demersurile pentru transmiterea fără plată a autoturismelor care nu mai sunt necesare Gărzii Forestiere Naționale;

10.Face propuneri de disponibilizare, casare şi valorificare a autoturismelor;

11.Asigură starea de curăţenie şi imagine a tuturor autovehiculelor;

12.Programează cursele de transport persoane;

13.Asigură prelucrarea periodică a prevederilor Codului rutier cu conducătorii auto;

14.Stabileşte periodic consumurile reale de carburant;

15.Asigură procedurile de înmatriculare/radiere a autovehiculelor;

16.Asigură condițiile de securitate necesare autovehiculelor ce se află în conservare în „parcul rece”

17.Întocmește solicitări privind achiziția de materii, materiale, scule, dispozitive, accesorii, etc;

 1. Organizează gestiunea (magaziilor) de bunuri materiale (ține evidența, urmărește gestionarea și păstrarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe);
 2. Efectuează toate operațiunile legate de transmiterea fără plată a bunurilor care nu mai sunt necesare GFN;
 3. Valorifică bunurile scoase din funcțiune (întocmește documentațiile privind casarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe);
 4. Eliberează din magazie echipamentele de tehnică de calcul și comunicații;
 5. Întocmește și gestionează documentele specifice (note de intrare-recepție, fișe de magazine, avize de însoțire a mărfii, ordine de transfer, procese-verbale de predare-primire, bonuri de mișcare etc.);
 6. Întocmește solicitări privind achiziția de materii, materiale, scule, dispozitive, accesorii, etc;
 7. Participă la protecția muncii;
 8. Preia dosarele de la creatorii de arhivă;
 9. Selecționează periodic arhiva generală;
 10. Evidențiază documentele intrate și ieșite din arhivă;
 11. Preda la Arhivele Naționale dosarele cu termen de păstrare „permanent”;

29.Participă la protecția muncii;

30.Răspunde la orice alte sarcini suplimentare, care au legătură cu activitatea desfășurată de serviciu/gardă, dispuse de conducerea Gărzii Forestiere Naționale;

31.Participă la implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul GFN, conform ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitaților publice, cu modificările și completările ulterioare

32.Atribuții referitoare la implementarea și raportarea privind masurile din Programul Național de Reformă in domeniul apelor și pădurilor, Programul de Guvernare în domeniul apelor, respectiv pădurilor (după caz), Strategia Națională Anticorupție și angajamentele privind datele deschise (open data);

33.Asigura implementarea la nivelul Sistemul de Control Intern Managerial și măsurile Strategia Națională Anticorupție

34.Îndeplineşte şi alte sarcini şi atribuţii dispuse de conducerea serviciului, respectiv a instituției în domeniul de competenţă.

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea 53/2003 privind codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 5. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 46/2023 privind organizarea, funcţionarea şi repartizarea numărului de posturi pentru Garda Forestieră Naţională şi gărzile forestiere;
 8. Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea contabilității nr. 82/1991( r),cu modificările şi completările ulterioare;

10.Instrucțiunile privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente,       aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996;

11.Hotărârea nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice,cu modificările şi completările ulterioare;

12.Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

13.Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare.

 

TEMATICĂ:

 1. Reglementări privind recrutarea personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;  
 2. Prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
 3. Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 4. Reglementări privind organizarea și funcţionarea Gărzii Forestiere Naţională;
 5. Reglementări privind legea arhivelor naționale;
 6.  Reglementări privind registrele de contabilitate;
 7.  Reglementări privind Instrucțiunile privind activitatea de arhivă;
 8.  Reglementări privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a  bunurilor aparținând instituțiilor publice;

9.Reglementări privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;

10.Reglementări privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.

 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și modificare a acestora, precum și cu republicările ulterioare.

Anexa nr.1- formular_de_inscriereAnexa nr. 2- model adeverință

Rezultate selectie dosare

Rezultat proba scrisa

Rezultat proba interviu

Rezultat final