COMUNICAT DE PRESĂ - Proiectul „Asistență tehnică pentru implementarea măsurilor de guvernanță din Planul Național de Gestionare a Deșeurilor”, Axa prioritară 3 ”Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor

Data publicarii : 07 Oct 2022

Proiectul „Asistență tehnică pentru implementarea măsurilor de guvernanță din Planul Național de Gestionare a Deșeurilor”, cod MySMIS 142297, este derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, având ca parteneri Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Garda Națională de Mediu și Administrația Fondului pentru Mediu.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea capacității instituționale a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a instituțiilor partenere în vederea implementării măsurilor de guvernanță din Planul Național de Gestionare a Deșeurilor.

Prin implementarea Proiectului este vizată îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

 • Elaborarea documentațiilor și derularea procedurilor de achiziție pentru contractele de prestări servicii din cadrul proiectului și a unei Cereri de finanțare pentru aprobarea unui nou proiect;
 • Operaționalizarea Echipei tehnice prin crearea cadrului de lucru (organigramă, fișe de post, ROF) recrutarea a 10 experți suplimentari în afara organigramei MMAP, realizarea a 10 sesiuni de instruire pentru fiecare expert membru în Echipa tehnică, elaborarea de proceduri de lucru și implementarea acestora în cadrul Echipei tehnice;
 • Dezvoltarea a șase ghiduri care să faciliteze implementarea legislației privind gestionarea deșeurilor municipale, implementarea măsurilor privind prevenirea și operarea instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale, elaborarea de propuneri privind modificarea actelor

normative și revizuirea autorizațiilor (integrate) de mediu ale instalațiilor care tratează deșeuri municipale;

 • Derularea unei campanii de conștientizare, elaborarea unei strategii de informare si conștientizare a publicului, a unui plan de campanie de conștientizare, a unui concept unic de campanie care să fie utilizat la nivel național și a unei metodologii de estimare a impactului campaniilor;
 • Identificarea și aplicarea unor soluții pentru interoperabilitatea bazelor de date pentru gestionarea deșeurilor ale ANPM și AFM, crearea unei interfețe unice de introducere a datelor de către operatorii economici și asigurarea accesului facil a GNM la datele ANPM și AFM pentru utilizarea în activitățile de control;
 • Elaborarea unei metodologii de monitorizare a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) și Planului Naţional de Prevenire a Generării Deşeurilor (PNPGD), monitorizarea implementării măsurilor incluse în PNGD și PNPGD, elaborarea de rapoarte anuale privind rezultatul monitorizării și PNGD revizuit;
 • Realizarea a 13 sesiuni de instruire pentru persoane din cadrul autorităților de mediu, elaborarea unui raport privind nevoile de instruire, a unui plan de instruire și a unei metodologii de evaluare a impactului programelor de instruire.

Rezultatele preconizate ale proiectului sunt:

 • Ghiduri suport pentru implementarea legislației în domeniul gestiunii deșeurilor:
 • ghid privind utilizarea Listei europene a deșeurilor, modalitatea de încadrare a deșeurilor în listă.
 • ghid/normă tehnică privind tratarea mecano-biologică cu bio-stabilizare (include parametrii/metode de monitorizare a calității deșeurilor tratate).
 • ghid/normă tehnică privind compostarea bio-deșeurilor colectate separat (include parametrii/metode de monitorizare a calității deșeurilor tratate).
 • ghid/normă tehnică privind sortarea deșeurilor reciclabile (include parametrii/metode de monitorizare a calității deșeurilor tratate).
 • ghid privind implementarea măsurilor de prevenire a generării deșeurilor.
 • ghid privind încetarea statutului de deșeu ; Sesiuni de instruire privind ghidurile elaborate.
 • Campanie națională de informare și conștientizare în domeniul gestionării deșeurilor (prevenirea generării deșeurilor și compostarea individuală);
 • Interoperabilizarea bazelor de date deținute de ANMP și AFM: interfață unică de introducere a datelor de către operatorii economici generatori de date, propuneri detaliate (includ Studiu de fezabilitate și Proiect tehnic) privind interoperabilitatea bazelor de date pentru gestionarea deșeurilor municipale ANPM/AFM;
 • PNG și PNPGD revizuite, Metodologie de monitorizare și revizuirea a PNGD și a PNPGD, Rapoarte anuale privind rezultatul monitorizării implementării PNGD și a PNPGD;
 • Instruirea personalului din cadrul autorităților de mediu de la nivel național și local (13 sesiuni de instruire);
 • Propuneri pentru revizuirea legislației în domeniul gestiunii deșeurilor;
 • Documente și proceduri pentru funcționarea Echipei tehnice (alcătuită din 24 de experți din cadrul instituțiilor care implementează proiectul și 10 experți externi, angajați în afara organigramei MMAP) care va derula activitățile Proiectului.

Proiectul „Asistență tehnică pentru implementarea măsurilor de guvernanță din Planul Național de Gestionare a Deșeurilor”,  a fost pregătit cu sprijinul Băncii Europene de Investiții, prin echipa PASSA și este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor” - Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 49.887.857,85 lei iar finanţarea nerambursabilă este de 42.427.763,15 lei, echivalentă cu 85,0463% din valoarea totală eligibilă aprobată. Perioada de implementare a Proiectului este de 36 luni, respectiv în perioada 01.01.2021 - 31.12.2023.

Date de contact:
Marisanda Pîrîianu, Manager de  Proiect: marisanda.piriianu@mmediu.ro 
Cosmin Teodoru, responsabil/coordonator tehnic al proiectului: cosmin.teodoru@mmediu.ro