Proiect de lege privind regimul deşeurilor aprobat in şedinţa de guvern din 06 aprilie 2011

Directiva nr. 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive

Legislaţie românească: Este în curs de transpunere

Directiva Cadru privind deşeurile nr. 2006/12/EEC

Directiva nr. 91/689/EEC privind deşeurile periculoase, care înlocuieşte Directiva 78/319/CEE privind deşeurile toxice şi periculoase, modificată prin Directiva Consiliului 94/31/CE

Legislaţie românească
Directiva nr. 75/439/EEC privind uleiurile uzate, amendată de Directiva nr. 87/101/EEC, de Directiva nr. 91/692/EEC şi Directiva 2000/76

Legislaţie românească
Directiva nr. 2006/66/EC privind bateriile şi acumulatorii precum şi deşeurile bateriilor şi acumulatorilor care conţin anumite substanţe periculoase
Decizia Consiliului nr. 2008/763/EC de stabilire a unei metodologii comune pentru calcularea vânzărilor anuale a bateriilor şi acumulatorilor portabili către utilizatorii finali

Legislaţie românească
Directiva Consiliului nr. 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor
Decizia Consiliului 2003/33/CE privind stabilirea criteriilor şi procedurilor pentru acceptarea deşeurilor la depozite ca urmare a art. 16 şi anexei II la Directiva 1999/31/CE

Legislaţie românească
Directiva nr. 2000/76/EC privind incinerarea deseurilor abrogă Directivele 89/369/EEC, 89/429/EEC, privind incinerarea deşeurilor municipale şi Directiva 94/67/EC privind incinerarea deşeurilor periculoase

Legislaţie românească
Directiva Consiliului nr. 94/62/EC privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, modificată prin Directiva 2004/12/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003

Legislaţie românească
Directiva nr. 96/59/EC privind eliminarea bifenililor şi terfenililor policloruraţi (PCB şi PCT) înlocuieşte Directiva 76/403/CEE)

Legislaţie românească
Decizia nr. 2000/532/CE privind lista deseurilor, amendată de Decizia nr. 2001/119, (ce înlocuieşte Decizia nr. 94/3/CE privind lista deşeurilor şi Decizia nr. 94/904/CE privind lista deşeurilor periculoase)

Legislaţie românească
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare. Acest regulament a intrat în vigoare incepând cu data de 15 iulie 2007, înlocuind Regulamentul nr. 259/93/CEE pentru supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în, înspre şi dinspre Comunitatea Europeană

Legislaţie românească
Directiva nr. 86/278/EEC privind protecţia mediului şi în particular a solului, atunci cand namolul de la staţiile de epurare este utilizat în agricultură, modificată prin Directiva 91/692/CEE şi Regulamentul (CE) nr. 807/2003

Legislaţie românească
Directiva Consiliului nr. 2000/53/EEC privind vehiculele scoase din uz, modificată prin Deciziile Comisiei 2002/525/CE, 2005/438/CE şi 2005/673/CE care modifică şi completează Anexa II a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz
Decizia Comisiei 2002/151/CE privind cerinţele minime pentru certificatul de distrugere eliberat în conformitate cu art. 5 alin (3) din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz
Decizia Comisiei 2003/138/CE care stabileţte standardele de codificare pentru materiale şi componente ale vehiculelor ca urmare a Directivei 2000/53/CE
Decizia Comisiei 2005/293/CE, care stabileşte reguli detaliate cu privire la monitorizarea ţintelor de reutilizare/valorificare şi reutilizare/reciclare prevăzute în Directiva 2000/53/CE

Legislaţie românească
Directiva nr. 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, modificată prin Directiva 2003/108/EC

Legislaţie românească
Directiva nr. 2002/95/EC privind restricţionarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamente electrice şi electronice, amendată prin:
Legislaţie românească
Directiva 78/176/CEE privind deşeurile din industria dioxidului de titan
Directiva nr. 82/883/CEE privind procedeele pentru supravegherea şi monitorizarea mediului datorită deşeurilor din industria de dioxid de şi eventual eliminarea poluării cauzate titan
Directiva nr. 92/112/CEE privind procedeele pentru armonizarea programelor pentru reducerea de deşeuri din industria dioxidului de titan

Legislaţie românească
Directiva 87/217/CEE privind prevenirea şi reducerea poluării mediului cauzată de azbest

Legislaţie românească
Directiva Consiliului nr.2006/21/CE a parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a Directivei 2004/35/CE

Legislaţie românească
Condiţii legale