LEGISLATIE - EU ETS - AVIATIE

a) DIRECTIVA 2008/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activitățile de aviație în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității;

 - DIRECTIVE 2008/101/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community

b)  DECIZIA Comisiei 2009/339/EC de modificare a Deciziei 2007/589/CE cu privire la includerea orientărilor privind monitorizarea și raportarea emisiilor și a datelor tonă-kilometru pentru activitățile de aviație.

 - COMMISSION Decision 2009/339/EC amending Decision 2007/589/EC as regards the inclusion of monitoring and reporting guidelines for emissions and tonne-kilometre data from aviation activities.

c) DECIZIA Comisiei 2011/638/UE privind indicatorii pentru alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră operatorilor de aeronave, în conformitate cu articolul 3e din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului

 - COMMISSION Decision 2011/638/EU on benchmarks to allocate greenhouse gas emission allowances free of charge to aircraft operators pursuant to Article 3e of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council.

d) REGULAMENTUL (UE) NR. 601/2012 al Comisiei privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului

 - Commission Regulation (EU) No 601/2012 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council.

e) DECIZIA NR. 377/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului  privind derogarea temporară de la Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității.

 -DECISION No 377/2013/EU of the European Parliament and of the Council of the derogating temporarily from Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community 

f) REGULAMENTUL (UE) NR. 421/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internațional privind aplicarea unei măsuri unice globale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația internațională.

 - REGULATION (EU) No 421/2014 of the European Parliament and of The Council amending Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in view of the implementation by 2020 of an international agreement applying a single global market-based measure to international aviation emissions

g) DECIZIA 2014/389/UE privind emisiile istorice suplimentare din aviație și certificatele suplimentare acordate sectorului aviației pentru a se ține seama de aderarea Croației la Uniunea Europeană.

 - COMMISSION IMPLEMENTING DECISION 2014/389/EU on additional historical aviation emissions and additional aviation allowances to take into consideration the accession of Croatia to the European Union 

h) Frequently Asked Questions on the 2013-2016 Regulation amending the EU Emissions Trading System for aviation (May 2014)

i)  Commission Regulation (EU) 2016/282 amending Regulation (EC) No 748/ 2009 on the list of aircraft operators which performed an aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC on or after 1 January 2006 specifying the administering Member State for each aircraft operator. 

j) HOTĂRÂRE Nr. 578 din 15 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum şi a unor dispoziţii din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

k) ORDIN Nr. 2851 din  9 decembrie 2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activităţile de aviaţie, pentru anul 2012 şi perioada 2013 – 2020;

l) ORDIN Nr. 1444 din 20 august 2014 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activităţile de aviaţie, pentru anul 2012 şi perioada 2013 – 2020.