Acasa » Transparenţă » ONG-uri

ONG-uri

Organizaţii Non Guvernamentale (ONG) declarate cu activităţi în domeniul protecţiei mediului

Legislaţie ONG-uri

• Ordonanţa de Urgenţă nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

• Ordonanţa de Urgenţă nr. 37/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 26/2000

• Legea nr. 213/2005 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

• Legea nr. 246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

• Hotărârea de Guvern nr. 618/2005 privind constituirea colegiului pentru consultarea societăţii civile

• Hotărârea de Guvern nr. 1354 din 3 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 618/2005 privind constituirea colegiului pentru consultarea societăţii civile

Acte necesare constituire ONG

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată prin Legea 246/2005 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, actele necesare dobândirii personalităţii juridice sunt următoarele:

• actul constitutiv
• statutul asociaţiei
• actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial
• dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia


Recunoaşterea unei Asociaţii sau a unei Fundaţii de utilitate publică se face de către Guvernul României

Asociaţia / Fundaţia trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:

• Activitatea acesteia se desfăşoară în interes general sau comunitar, după caz, şi funcţionează cel puţin 3 ani, anterior datei depunerii cererii privind recunoaşterea statutului de utilitate publică;

• A realizat majoritatea obiectivelor stabilite;

• Prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfăşurarea unei activităţi anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său, însoţit de situaţiile financiare anuale şi de bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani anterior datei depunerii cererii privind recunoaşterea statutului de utilitate publică;

• Valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este de cel puţin egală cu valoarea patrimoniului iniţial;

• Cererea va fi însoţită pe lângă documentele de mai sus, de următoarele:

• Copii de pe Actul constitutiv şi Statutul asociaţiei sau fundaţiei;
• Copie de pe dovada dobândirii personalităţii juridice;
• Dovada privind bonitatea asociaţiei sau fundaţiei, emisă de banca la care are deschis contul;
• Copie de pe dovada privind situaţia juridică a sediului asociaţiei şi fundaţiei;
• Numele şi adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea şi sediul persoanelor juridice cu care asociaţia sau fundaţia colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului său de activitate pentru care aceasta solicită recunoaşterea statutului de utilitate publică.

Anunţ pentru organizaţiile neguvernamentale

În scopul conştientizării organizaţiilor neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului cu privire la importanţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră (Convenţia Espoo) şi a Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, Ministerul Mediului şi Pădurilor vă informează:

 • Textele acestor tratate internaţionale pot fi consultate la următoarele adrese:

  Convenţia Espoo (EIA) la: www.unece.org/env/eia/eia.htm

  Protocolul SEA la: www.unece.org/env/eia/sea_protocol.htm

  România a ratificat Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, prin Legea nr. 22 din 22 februarie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 105 din 1 martie 2001.

  România a acceptat primul amendament la Convenţia Espoo prin Legea nr. 293 din 7 iulie 2006 pentru acceptarea amendamentului la Convenţia Espoo (Espoo, 25 februarie 1991), adoptat prin Decizia II/14 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la Sofia la 27 februarie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 645 din 26 iulie 2006.

  Totodată, România se află în procedura de promulgare a legii de ratificare a Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev, la 21-23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991.

  Traducerea integrală în limba română a textelor celor două tratate, se găseşte expusă pe site-ul Ministerului Mediului şi Pădurilor, aici:

  Convenţia Espoo (EIA) şi Protocolul SEA

 • Convenţia este aplicată de România în cazul diferitelor proiecte cu impact transfrontieră, dintre care menţionăm:
  • Unităţiile 1, 2, 3 şi 4 ale Centralei Nuclearo-Electrice de la Cernavodă;
  • Proiectul Roşia Montană;
  • Podul Calafat – Vidin;
  • Asistenţă tehnică pentru îmbunatăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării şi studii adiacente;
  • Realizarea căii navigabile de mare adâncime Dunăre – Marea Neagră pe braţele Chilia şi Bâstroe ale Dunării – Faza II a Proiectului de renovare a căii navigabile de mare adâncime Dunăre – Marea Neagră;
  • Propunere de investiţie pentru construirea unui depozit naţional de deşeuri radioactive în zona localităţii Kozlodui.
 • Reuniunile Convenţiei Espoo şi ale Protocolului SEA sunt reuniuni deschise participării organizaţiilor neguvernamentale. Organizaţiile neguvernamentale interesate să participe la aceste evenimente sunt rugate să se înregistreze pentru participare la Secretariatul Convenţiei ( www.unece.org/env/eia).
 • Publicaţiile elaborate sub egida Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite în limba engleză, franceză şi rusă sunt disponibile gratuit prin solicitare adresată Secretariatului Convenţiei Espoo (ex.: Ghidul privind aplicarea practică a Convenţiei Espoo, Ghidul pentru participarea publicului). Aceste publicaţii pot fi accesate din pagina de web a Convenţiei ( www.unece.org/env/eia).
 • Informaţiile referitoare la activităţi de conştientizare, de instruire sau la seminarii adresate organizaţiilor neguvernamentale vor fi anunţate ulterior pe site-ul Ministerului Mediului şi Pădurilor.