Fonduri PHARE

Fonduri Phare. Facilitatea de Tranziţie

Programul Phare este unul dintre cele trei instrumente de pre-aderare prin care Uniunea Europeană acordă asistenţă financiară ţărilor din Europa Centrală şi de Est candidate la aderare la Uniune.

Programul Phare are trei componente:

 • Phare Naţional;
 • Phare CBC (Cross Border Co-operation), începând cu Phare 2004, MM nu mai este implicat în acest program ca AI;
 • Phare CES (Coeziune Economică şi Socială).

Tipurile de proiecte în care Ministerul Mediului (MM), prin UIP Phare, este implicat în cele trei componente, ca şi AI sunt:

Phare Naţional

Finanţează proiecte de tipul:

 • Proiecte de Asistenţă tehnică (finanţare Phare);
 • Proiecte de Investiţii (finanţare Phare + co-finanţare mixtă asigurată de către Fondul Naţional);
 • Proiecte de Twinning (finanţare Phare + co-finanţare asigurată din bugetul MM);

Phare Coeziune Economică şi Socială (CES)

 • Prioritatea D, vizează scheme de granturi şi proiecte de asistenţă tehnică în domeniul protecţiei mediului;
 • Prioritatea E, vizează întărirea instituţională, proiecte pentru care MM este AI fiind de trei tipuri:
  • Proiecte de Asistenţă tehnică (finanţare Phare);
  • Proiecte de Investiţii (finanţare Phare + co-finanţare mixtă asigurată de către Fondul Naţional);
  • Proiecte de Twinning (finanţare Phare + co-finanţare din bugetul MM);

Ministerul Mediului gestionează proiectele Phare din domeniul protecţiei mediului pentru care este Autoritate de Implementare (AI), prin intermediul UIP Phare şi se raportează în acest sens la două Autorităţi Contractante (AC):

 • Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare (OPCP), pentru Phare Naţional şi Phare CES prioritatea D;
 • Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (MDLPL) pentru Phare CBC şi Phare CES, prioritatea E.

Cu fiecare din cele două Autorităţi Contractante, (OPCP şi MDLPL), MM a încheiat Acorduri de Implementare, prin care părţile stabilesc cadrul tehnic, legal şi administrativ pentru executarea măsurilor finanţate în România, în cadrul programului Phare cu referire la proiectele în care MM este implicat.

Pentru monitorizarea implementării proiectelor din domeniul protecţiei mediului finanţate din programul Phare, în cadrul Ministerului Mediului s-a stabilit Unitatea de Implementare a Proiectelor Phare (UIP Phare) prin Ordinul de Ministru.

Atribuţiile şi rolul UIP Phare în fiecare etapă care vizează implementarea proiectelor Phare, sunt detaliate în Manualul de Proceduri al UIP Phare.
Acest Manual de proceduri este revizuit periodic, iar modificarea acestuia se poate face ca urmare a primirii de noi Instrucţiuni din partea Autorităţilor Contractante, în urma recomandărilor auditului public intern, sau în cazul în care a fost reclamată de către membri PIU, DSPO, SPO apariţia unei situaţii menite să îngreuneze desfăşurarea în condiţii de eficienţă a unei proceduri existente.

UIP Phare are responsabilităţi în următoarele etape ale ciclului unui proiect Phare: programare, evaluare oferte (Licitaţii), contractare, aprobarea plăţilor, monitorizare / raportare, arhivare.

În baza nevoilor identificate la momentul programării, UIP Phare elaborează fişele de proiect, prin consultarea beneficiarilor din sistem (MM şi instituţiile aflate în subordonarea / coordonarea acestuia). Pornind de la aceste fişe, se stabilesc proiectele propuse a primi finanţare şi sumele corespunzătoare în acord cu estimarea bugetară şi preţurile pieţei de la momentul programării.

După aprobarea fişei de proiect, se trece la pregătirea documentaţiei de atribuire şi detalierea termenilor de referinţă, respectiv a specificaţiilor tehnice pentru proiectele respective.

Documentaţia de atribuire este pregatită în colaborare cu beneficiarii proiectului (direcţiile tehnice din MM, ANPM, APM, ARPM, ANAR, GNM) şi conţine atât termenii de referinţă sau specificaţiile tehnice în care se dau detalii cu privire la obiectivul proiectului, activităţile ce urmează a fi desfăşurate în cadrul acestuia şi rezultatele aşteptate, respectiv caracteristicile echipamentelor, cât şi grila de evaluare a ofertelor, în care sunt menţionate criteriile de selecţie, conform OUG 34/2006.

Documentaţia de atribuire se transmite Autorităţii Contractante pentru aprobare. Aceasta anunţă demararea proiectului de atribuire prin publicarea în SEAP / pe pagina de web a UE şi poartă răspunderea organizării procesului de atribuire. Urmare a solicitării primite de la Autoritatea Contractantă, UIP Phare, nominalizează membri în Comitetele de Evaluare.

Autoritatea Contractantă organizează procesul de licitaţie şi numeşte un Preşedinte al comitetului. Comitetul de Evaluare evaluează ofertele primite, în acord cu criteriile stabilite, şi pregăteşte un raport de evaluare. Acest raport trebuie aprobat de către AC, care anunţă Compania / Consorţiul câştigator.

După aprobarea raportului, se semnează Contractul şi începe implementarea propriu-zisă a proiectului.

Plăţile se fac de către AC, în mai multe tranşe, în funcţie de prevederile contractuale şi în baza “Read and Aproved” dat de către AI.

Are loc apoi şedinţa de lansare “oficială” a proiectului (kick off meeting), urmată de întâlnirile trimestriale ale Comitetului de Coordonare. Acesta este stabilit prin Ordin de ministru, iar atribuţiile sunt specificate în Termenii de Referinţă (ex: ia decizii privind eventualele modificari necesare în implementare, aprobă rapoartele trimestriale, etc).

În momentul de faţă MM are în implementare următoarele proiecte:

Stadiul implementării proiectelor. Facilitatea de tranziţie la data de 29 februarie 2008
Proiecte Phare 2005-2006 în implementare – 01.04.2009
Situaţie proiecte Phare finalizare 1998-2005 – 01.04.2009

Scheme granturi PHARE CES în domeniul protecţiei mediului 2006

Ghidul Solicitantului pentru - Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu -(+ Anexe)

2005
Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului privat al IMM în domeniul gestionării deşeurilor
Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în Domeniul Protecţiei Mediului
Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu
Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu

2004
Schema de Granturi pentru Sectorul Privat pentru Pregătirea de Proiecte în Domeniul Gestionării Deşeurilor
Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor (Faza Extinsă)

2003
Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor (Faza Pilot)

Proiecte ce sprijină elaboararea de aplicaţii pentru Instrumentele Structurale PHARE 2005/017-553.04.03/08.01
Asistenţa tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte (EN)

PHARE 2005/017 – 690.01.05
Sprijin acordat MMGA în vederea realizării de lucrări pentru protecţia împotriva inundaţiilor

PHARE 2005/017-6902.01.01
Contribuţii la dezvoltarea strategiei de management al riscului la inundaţii (EN)

PHARE 2006/018-147.03.03/4.7
Asistenţa Tehnică pentru pregătirea unei strategii şi a unui plan de acţiune pentru reabilitarea sit-urilor poluate istoric

Twinning Project RO2003/IB/EN-01
Kick off
Prezentări Kick off
Twinning Project
Waste Advisors Training Programm
Waste Advisors Training Programm - Presentations

Web-page www.mie.ro/_documente/phare2004_2006/deseuri/index.htm | Twinning Project RO2002/IB/EN-02

PHARE RO 0107.15.04.01

Documentele au numai caracter informativ, reprezentând rezultatele echipei proiectului
şi nu reprezintă acte normative

Manual. Ghiduri. Îndrumar
Implementation of the New Water Framework Directive on pilot basins (Phare Project RO 0107.15.02.01)

Legături utile / Proiecte de twinning