Acasa » Minister » Program de guvernare 2013 – 2016

Program de guvernare 2013 – 2016

MEDIU

Politica în domeniul protecţiei mediului are scopul de a garanta generaţiei actuale şi celor
viitoare un mediu curat şi sănătos, care să asigure protejarea naturii, calitatea vieţii, în
corelare cu o dezvoltare economică verde și competitivă, cu emisii reduse de dioxid de
carbon și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor.
Urmarim imbunătăţirea infrastructurii de mediu şi reducerea decalajului existent faţă de
alte state membre ale UE, conservarea biodiversităţii, reducerea poluării şi îmbunătăţirea
calităţii aerului si, in acelasi timp, promovarea producţiei de energie din surse alternative,
regenerabile şi nepoluante si stimularea creşterii economice durabile, cu accent pe crearea
de noi locuri de muncă “verzi”. Un instrument esential va fi creşterea gradului de absorbţie a
fondurilor europene prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, precum si pregatirea
Cadrului Financiar Multianual 2014-2020.
Acordam o atentie speciala imbunătăţirii gradului de transparenta a luarii deciziilor, precum
si conştientizarii, informarii, consultarii şi participarii tuturor cetăţenilor în luarea deciziilor
privind mediul.
Protecţia mediului
a. Combaterea schimbărilor climatice
· Finalizarea Strategiei Nationale privind Schimbarile Climatice pentru perioada 2013 –
2020, care vizeaza reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră in acord cu
angajamentele asumate prin pachetul Energie Schimbari climatice
· Elaborarea Planurilor de Actiune pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,
în sectoarele care intră sub incidenţa Deciziei nr. 406/2009/CE privind efortul statelor
membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră (sectoare care nu intra sub
incidenta schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii cu efect de sera)
· Sprijinirea autoritatilor locale pentru dezvoltarea unor strategii proprii privind
combaterea schimbarilor climatice la nivel local.
· Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru îndeplinirea, până în 2020, a
angajamentelor asumate de România pentru implementarea pachetului ”Energieschimbări
climatice”
o Finanţarea, prin Fondul pentru Mediu, a proiectelor publice și private, care au
ca rezultat demonstrabil reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
(eficienţa energetică în sectorul industrial, rezidenţial și public, recuperarea
gazului metan de la depozitele de deșeuri și utilizarea acestuia ca resursă
energetică, utilizarea surselor de energie regenerabilă);

o Finanţarea proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, din
veniturile obţinute din licitaţiile sub prevederile ETS, care se realizeaza
centralizat la nivel European;
o Imbunătăţirea dialogului cu operatorii care intră sub incidenţa prevederilor
schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
(ETS), în scopul conformării cu cerinţele impuse de aceasta;
· Adaptarea la efectele schimbarilor climatice
o Finalizarea Strategiei nationale de adaptare la efectele schimbarilor climatice,
in acord cu Carta europeana a adaptarii;
o Dezvoltarea colaborării cu celelalte autorităţi publice centrale și locale
pentru dezvoltarea Planurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice.
o Imbunatatirea cadrului legislativ a metodologiilor, normelor si
reglementarilor in domeniul sistemului national de meteorologie, in vederea
punerii in aplicare a planului de actiuni
o Reducerea vulnerabilităţii pe termen mediu si lung la efectele schimbărilor
climatice prin dezvoltarea planurilor de actiuni la nivel central, regional si
local privind adaptarea la efectele schimbarilor climatice
b. Conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a componentelor sale
· Aprobarea şi implementarea Strategiei naţionale şi a Planului de Acţiune privind
conservarea biodiversităţii 2013-2020;
· Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi instituţional pentru un management coerent al
reţelei de arii naturale protejate;
· Cartarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor sălbatice de interes comunitar
şi stabilirea sistemului de monitorizare a stării de conservare a acestora;
· Planuri de management pentru ariile naturale protejate;
· Stabilirea metodologiilor de acordare a compensaţiilor pentru proprietarii şi
concesionarii de terenuri aflate în ariile naturale protejate;
· Stabilirea unui sistem unitar de management al speciilor strict protejate;
· Evaluarea economică a serviciilor asigurate de sistemele ecologice naturale şi
seminaturale.
· Implementarea conceptului privind pastrarea integritatii si functionarii sistemelor
ecologice, managementului durabil al resusrselor naturale din componentele marine
si terestre ale zonei de coasta
· Masuri privind managementul integrat al zonei costiere pentru asigurarea sistemului
suport necesar conservarii resurselor aferente zonelor de coasta, ca parte a retelei
europene Natura 2000, desemnata conform prevederilor comunitare in domeniu
c. Revitalizarea Deltei Dunării prin management adaptativ bazat pe conservarea
biodiversităţii şi dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale:

· Inventarierea şi cartarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor sălbatice de
interes conservativ;
· Stabilirea metodologiilor și a sistemului de monitorizare a stării de conservare a
habitatelor naturale și a speciilor de interes comunitar;
· Plan de management integrat al Deltei Dunării;
· Stabilirea sistemului de monitorizare a traficului pe canalele şi lacurile din Delta
Dunării;
· Sistem de canalizare şi alimentare cu apă şi sistem de management integrat al
deşeurilor pentru toate localităţile situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta
Dunării”
· Crearea unor mecanisme care să susţină dezvoltarea durabilă a comunitatilor şi
creşterea standardelor de viaţă pentru populaţia locală
· Program multianual de finanţare pentru Delta Dunării
d. Managementul deșeurilor și substanţelor periculoase
· Transformarea deșeurilor într-o resursă, potrivit Foii de parcurs a UE privind
utilizarea eficientă a resurselor
· Planificare strategica la nivel zonal a gestionării deșeurilor pentru
completarea/realizarea investiţiilor necesare îndeplinirii obiectivelor europene în
domeniu.
· Accelerarea realizarii sistemelor integrate de gestiune a deșeurilor, inclusiv prin
îmbunătăţirea absorbtiei fondurilor europene;
· Extinderea și îmbunătăţirea sistemelor de colectare selectivă a deșeurilor;
· Creșterea cantităţii de deșeuri intrate în circuitul de reciclare;
· Imbunătăţirea capacităţii instituţionale în domeniul managementului chimicalelor
· Eficientizarea cooperării cu Agenţia Europeană pentru Produse Chimice.
e. Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii aerului; controlul poluării industriale
· Îmbunătăţirea şi extinderea sistemului naţional de monitorizare a calităţii aerului;
· Reducerea nivelului de zgomot şi vibraţii în zonele rezidenţiale;
· Prevenirea şi controlul poluării industriale prin:
o asigurarea investiţiilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor stabilite în
Tratatul de Aderare a României la UE
o adoptarea de către industrie a celor mai bune tehnici disponibile în temeiul
Directivei privind emisiile industriale
o Intensificarea controlului aplicării legislaţiei în domeniu
Imbunatatirea sistemului de prognoza, avertizare si informarea populatiei precum si
capacitaea de raspuns in caz de accidente: radiologic, chimic, inclusiv in context
transfrontier.

f. Protecţia solului şi a subsolului
o Aprobarea Strategiei nationale pentru gestionarea durabila a siturilor
contaminate
o Reducerea suprafeţelor siturilor contaminate, reducerea efectelor de hazard
geologic natural şi antropic
o Garantarea faptului că deciziile legate de exploatarea terenurilor, adoptate la
toate nivelurile, ţin seama în mod corespunzător și de impactul asupra mediului,
nu numai de cel social și economic
Integrarea politicii de mediu în celelalte politici sectoriale și aplicarea principiilor dezvoltării
durabile
· Efectuarea de evaluări ex-ante sistematice ale impactului social, economic și de
mediu al tuturor iniţiativelor politice la nivel naţional, pentru a se asigura coerenţa și
eficacitatea acestora
· Monitorizarea aplicării Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă, pe baza unor
indicatori cuantificabili
· Creşterea rolului Comitetului interministerial de integrare a politicii de mediu în
celelalte politici sectoriale
· Crearea unor mecanisme eficiente pentru îmbunătăţirea cooperării între autorităţi în
scopul unei mai bune reglementări în domeniul protecţiei mediului
Modernizarea şi întărirea capacităţii administrative în domeniul mediului
· Dezvoltarea capacităţii instituţionale în domeniul protecţiei mediului și asigurarea
unei instruiri sistematice a personalului
· Întărirea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene în cadrul POS Mediu
· Eficientizarea procesului/actului de control privind conformarea cu cerinţele de
mediu în desfășurarea oricăror activităţi cu impact de mediu
Îmbunătăţirea gradului de educare și conştientizare, informare, consultare şi participare a
tuturor cetăţenilor în luarea deciziilor privind mediul
· Conștientizarea cetăţenilor cu privire la protecţia mediului
· Promovarea educaţiei ecologice, stabilirea unui parteneriat cu Ministerul Educaţiei
pentru stabilirea de curricule specifice
· Sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale în procesul de conștientizare a
cetăţenilor cu privire la protecţia mediului
· Asigurarea unei mai mari transparenţe a procesului de luare a deciziei
· Dinamizarea comunicării cu societatea civilă
Îmbunătăţirea calităţii vieţii în cadrul comunităţilor
o Dezvoltarea durabilă a orașelor
o Creşterea suprafeţei spaţiilor verzi – obiectiv de 26 mp/locuitor

o Dezvoltarea în jurul marilor zone urbane a unor spaţii verzi complexe,
formate din spaţii împădurite şi luciu de apă
o Finalizarea relocării în periurban a operatorilor economici generatori de noxe,
zgomot şi pulberi
o Conformarea cu standardele europene de mediu prin dezvoltarea
infrastructurii de apa-canal si statii de epurare si cresterea calitatii serviciilor
aferente
o Creşterea ponderii transportului în comun, a interconectării sale şi facilitarea
mijloacelor de transport „verzi”
o Planificarea amenajării urbane şi elaborarea Regulamentului de urbanism
bazat pe principii ecologice
o Intărirea controalelor și sancţiunilor pentru respectarea curăţeniei urbane.
Alimentaţie sănătoasă
· Susţinerea unei agriculturi ecologice şi a produselor agricole ecologice ca opţiune
strategică de dezvoltare pentru România
· Unificarea şi clarificarea cadrului legal naţional privind organismele modificate genetic.
Achiziţii publice verzi
· Promovarea achiziţiilor publice verzi şi introducerea criteriilor de mediu şi sociale care să
permită îmbunătăţirea calităţii produselor si serviciilor oferite cetatenilor.
· Încurajarea achiziţiilor publice verzi prin elaborarea şi aprobarea unui Plan de Acţiune
pentru Achiziţiile Publice Verzi care să urmărească:
o promovarea modelelor de producţie şi consum durabile;
o încurajarea dezvoltării şi aplică