Acasa » Domenii » Sol, Subsol şi Substanţe Periculoase

Sol, Subsol şi Substanţe Periculoase

Sol, Subsol Substanţe Periculoase

Serviciul Sol, Subsol şi Substanţe Periculoase îndeplineşte următoarele atribuţii:

1. domeniul sol, subsol

a) aplică strategia si programul Guvernului în vederea promovării politicilor de mediu referitoare la sol, subsol, pentru reabilitarea zonelor poluate si refacerea mediului in zonele industriale abandonate, utilizarea eficienta a resurselor naturale si minerale, prevenirea si eliminarea efectelor calamitatilor naturale produse de hazardul geologic, conservarea, protectia si reabilitarea patrimoniului natural geologic, stocarea in formatiunile geologice a dioxidului de carbon, operationalizarea si extinderea sistemului national de monitorizare a radioactivitatii mediului;
b) asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile solului şi subsolului pentru obiectivele si directiile de actiune ale programului de guvernare;
c) elaborează strategii si politici de mediu în domeniile solului si subsolului pentru obiectivele si directiile de actiune ale programului de guvernare;
d) coordonează activitatea de integrare a strategiilor si a politicilor de mediu referitoare la sol si subsol pentru obiectivele si directiile de actiune ale programului de guvernare, în concordantă cu cerintele si standardele europene si internationale pentru asigurarea dezvoltării durabile;
e) coordonează activitatea de transpunere si implementare a strategiilor si directivelor UE din domeniile solului şi subsolului;
f) elaborează şi promovează, potrivit legii, proiecte de acte normative, regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice specifice protecţiei mediului geologic, radioactivităţii mediului, a resurselor naturale geologice, in domeniul investigarii si evaluarii poluarilor cu substante periculoase in sol si subsol, al curatirii si refacerii
mediilor geologice contaminate cu substante periculoase si ecosistemelor terestre afectate, al investigarii si cunoasterii hazardului geologic natural si antropic, al inchiderilor miniere si petroliere, al lucrarilor industriale in subsol, al mediului geologic sub aglomerarile urbane, al stocării de deşeuri periculoase şi noxe in mediul
geologic, pentru cunoasterea calitatii mediului geologic si utilizarea generala a terenurilor conform principiilor dezvoltarii durabile sau avizează proiecte de acte normative elaborate de autoritati ale administratiei publice centrale pentru aceste domenii sau alte domenii conexe, existente in programul de guvernare;
g) coordoneaza activitatile de gestionare a siturilor contaminate, conform HG nr. 1408/2007 si HG nr. 1403/2007;
h) promovează si participă la actiuni specifice de instruire, elaborare de brosuri, manuale, privind informarea publică, dreptul cetătenilor de acces la informatia de mediu si participarea la luarea deciziilor de mediu; furnizează către mass-media informatii autorizate referitoare la starea si conservarea solului si subsolui,
contaminarea mediului geologic cu substante periculoase, a radioactivitătii mediului si a resurselor naturale geologice, urmare a dispozitiilor conducerii ministerului;
i) coordonează activitătile de implementare în domeniul sol, subsol ale ANPM şi supraveghează activităţile similare ale ARPM-urilor şi APM-urilor;
j) asigură şi urmăreste aplicarea şi realizarea prevederilor şi recomandărilor din acordurile şi convenţiile internaţionale, referitoare la sol şi subsol, pentru obiectivele şi direcţiile de acţiune ale programului de guvernare;
k) coordonează elaborarea si transmiterea de informatii şi rapoarte periodice conform cerinţelor UE şi Agenţiei Europene de Mediu, ca Punct Primar de Contact pentru mediul terestru;
l) cooperează cu alte autorităti la nivel central, Academia Română, Agentia Natională a Resurselor Minerale, Comisia Nationale de Control a Activitătilor Nucleare, Agentia Spatială Română, cu institutii stiintifice specializate, institutii de învătământ, cultură, educatie, turism, organizatii economice, organizatii
neguvernamentale, autorităti publice locale;
m) propune tematici de cercetare stiintifica si studii necesare domeniului protectiei solului si subsolului, pe baze contractuale, valideaza si valorifica rezultatele acestora;
n) propune tematici pentru proiecte, elaborează termeni de referintă si urmăreste modul de realizare si derulare a proiectelor cu finantare externă sau internă în domeniul solului, subsolului;
o) coordonează organizarea activitătilor de monitorizare a solului si subsolului si a radioactivitătii mediului;
p) promovează realizarea unei retele nationale de control si supraveghere a calitătii mediului geologic;
r) coordonează activitatea laboratoarelor de referintă de radioactivitate a mediului, a solului si analize geologice;
s) participă la secretariatele de risc pentru situatii de urgenta privind fenomene si catastrofe naturale, controlul accidentelor de mediu si accidente nucleare;
t) promovează instrumente tehnice si economice pentru evaluarea daunelor provocate mediului geologic;
v) analizeaza si elaboreaza puncte de vedere in domeniul protectiei solului, subsolului si in domenii conexe, la solicitarea conducerii ministerului.

2. în domeniul substanţe periculoase

a) cordonează integrarea politicilor privind substanţele periculoase în celelalte politici sectoriale, programe PHARE şi alte programe internaţionale din domeniul substanţelor periculoase;
b) coordonează aplicarea la nivel naţional a strategiei si politicii stabilite de Agentia Europeana pentru Chimicale de la Helsinki – ECHA (European CHemical Agency).
c) coordoneaza activităţile care se desfaşoară în cadrul Strategiei Internaţionale privind Managementul Chimicalelor–SAICM (Strategic Aproach of International Chemical Management).
d) cordonează activităţile care se desfaşoară în domeniul Stategiei Tematice privind Utilizarea Durabila a Pesticidelor si elaborează Planul Naţional de Acţiune al României în vederea implementării acestei strategii;
e) este Autoritate Natională Desemnata (DNA) ce coordoneaza aplicarea la nivel naţional a activităţilor desfăşurate sub Convenţia Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide periculoase care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003 şi totodată aplica la nivel national prevederile Regulamentului nr. 689/2008/CE privind importul si exportul de produse chimice periculoase;
f) coordonează activităţile desfăşurate sub Convenţia privind protecţia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, şi Protocolul privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, şi ale Amendamentului la Protocolul de la Montreal, adoptat la Londra la 27-29 iunie 1990, la care România a aderat prin Legea nr. 84/1993;
g) îndeplineşte funcţia de Secretariat Tehnic pentru aplicarea prevederilor unor convenţii internaţionale si regulamente europene, cum sunt: Convenţia de la Rotterdam privind procedura PIC, Regulamentul nr. 689/2008 privind importul si exportul de produse chimice periculoase, Convenţia de la Viena şi Protocolul de la
Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon şi coordoneaza implementarea prevederilor acestora;
h) participa la coordonarea activitatilor desfasurate sub Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti – POPs;
i) coordonează activităţile ANPM în vederea implementarii strategiilor şi programelor naţionale în domeniul gestionării substanţelor periculoase la nivel regional şi local, alte activităţi privind gestionarea substantelor periculoase (inclusiv activitatea de colectare a datelor la nivel national pentru anumite substante
periculoase) in conformitate cu prevederile stabilite în actele normative referitoare la organizarea şi funcţionarea acesteia;
j) organizeaza seminarii si campanii de informare a publicului in vederea diseminarii informatiilor referitoare la legislatia din domeniu;
k) avizează proiecte de acte normative, strategii elaborate de alte ministere care se refera la gestionarea substantelor chimice periculoase;
l) coordonează activităţile privind introducerea pe piaţă a substanţelor, preparatelor şi articolelor periculoase;
m) coordonează aplicarea cerinţelor prevăzute de Regulamentul 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, restricţionarea şi autorizarea substanţelor (aşa numitul sistem REACH -Registration, Evaluation, Autorisation of CHemicals), (v. si cap. 19 – Protecţia Mediului din Programul de Guvernare 2009-2012);
n) elaborează, împreună cu alte autorităţi care au competenţe conform legii strategii şi politici de mediu privind substanţele chimice periculoase;
o) asigură reprezentarea (prin vicepresedinte si membru permanent) în Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor (CNOPPP) din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cat si in comitetul stiintific consultativ interministerial pentru evaluarea riscului;
p) asigură reprezentarea (prin vicepresedinte si membru permanent) în Comisiei Interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate, cu menţiunea „RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT”,pentru utilizarea şi comercializarea în România, din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale;
q) asigura participarea in cadrul reuniunilor care se desfasoara la ANSVSA (Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor) si colaboreaza la realizarea profilului de tara in acest domeniu de activitate;
r) asigură reprezentarea (prin vicepresedinte si membru permanent) în Comisia Nationala pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătăţii;
s) asigură reprezentarea în Echipa BEST (Biological Emergency Support Team) care funcţionează în baza Protocolului semnat de Ministerul Mediului, Ministerul Administraţiei şi Internelor , Ministerul Sănătăţii, Autoritatea Sanitar- Veterinară şi pentru Siguranţa alimentelor şi Autoritatea Naţională pentru protecţia
Consumatorului;
t) coordoneaza procesul de negociere privind viitoarea conventie privind mercurul metalic;
u) asigura prin Comisia de avizare a Produselor de Protectia Plantelor din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor, analiza documentaţiilor tehnice (partea de ”Ecotoxicologie si Comportare in mediu: apa, aer, sol”) a pesticidelor si emite avizele de mediu pentru produsele de protectia, in vederea omologarii acestora pe
teritoriul Romaniei;
v) asigura analiza documentatiilor tehnice (partea de ”Ecotoxicologie si Comportare in mediu: apa, aer, sol) a produselor biocide in vederea autorizarii produselor biocide;
w) coordonează activităţi specifice privind informarea publicului şi participarea acestuia la luarea deciziilor de mediu, promovarea şi mediatizarea programului pentru conştientizarea populaţiei în privinţa acţiunilor de gestiune a substanţelor periculoase si de educare în domeniul substanţelor periculoase;
x) coordoneaza elaborarea si transmiterea la organismele comunitare a raportarilor privind gestiunea substantele periculoase (colaborare cu ANPM, ANPC , Vama şi GNM);
y) coordonează şi dezvoltă relaţiile cu celelalte autorităţi publice centrale şi locale implicate în reglementarea şi controlul activităţilor privind gestiunea substanţelor periculoase;
z) asigură schimbul de informaţii în domeniul gestiunii substanţelor periculoase cu organismele europene şi internaţionale, conform cerinţelor UE;
aa)coordonează aplicarea prevederilor comunitare privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor (Regulamentul nr.1272/2008 CPL – Clasification, Packging and Labeling);
bb) coordonează aplicarea prevederilor prevăzute de Regulamentul nr. 842 privind reglementarea gazelor florurate cu efect de seră (F-GASES) şi a regulamentelor sale subsidiare;
cc)coordonează activităţile pentru aplicarea principiilor Bunei Practici de Laborator (BPL);
dd) coordoneaza activitatile pentru aplicarea prevederilor prevazute de Regulamentul nr. 1102/2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic de la nivel UE si depozitarea acestuia in conditii de siguranta pentru sanatatea umana si pentru mediu si a Strategiei Europene privind mercurul;
ee)coordoneaza activitatile pentru aplicarea prevederilor Regulamentului CE nr. 1005/2009 privind substantele care depreciaza stratul de ozon. Asigura implementarea Programului National de eliminare treptata a substantelor care depreciaza stratul de ozon aprobat prin HG 58/2004;
ff) coordoneaza activitatile pentru aplicarea prevederilor prevazute de Regulamentul nr. 648/2004 privind detergenţii;
gg) organizează, separat sau împreună cu alte autorităţi publice, pregătirea personalului din subordine sau din alte ministere şi instituţii, implicate în evaluarea riscului substanţelor existente, a produselor cu acţiune biocidă sau în aplicarea procedurii PIC;
hh) propune tematici de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi studii necesare domeniilor gestiunii substanţelor periculoase şi validează împreuna cu ANPM, rezultatele cercetării;
ii) prelucrează şi publică anual pe site-ul ministerului date de interes public privind gestionarea substantelor periculoase;
jj) stabileşte acţiuni care trebuie realizate de către structurile din subordinea ministerului pentru implementarea prevederilor referitoare la restricţionarea comercializării şi utilizării substanţelor chimice;
kk) cooperează la întocmirea mandatelor de participare la reuniuni ale conferintei partilor, grupuri tehnice de lucru, colocvii, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice etc., organizate la nivel internaţional si în ţară;
ll) asigură reprezentarea la reuniunile privind evaluarea substantelelor chimice (periculoase) organizate de catre Consiliul European, Comisia Europeana, Presedintia UE, Agentia Europeană pentru Produse Chimice (Helsinki), Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentelor (EFSA) si Comitetul de Revizie al
Chimicalelor (CRC) în calitate de observator, dupa caz.