Acasa » Domenii » Păduri » Politici Forestiere

Politici Forestiere

Politica şi strategia de dezvoltare a sectorului forestier din România (2001-2010)

Obiectivul fundamental al sectorului forestier: Dezvoltarea sectorului forestier în scopul creşterii contribuţiei acestuia la ridicarea nivelului calităţii vieţii, pe baza gestionării durabile a pădurilor

OBIECTIVE STRATEGICE privind ansamblul sectorului forestier:

 • Actualizarea cadrului instituţional pentru a realiza implementarea în mod unitar şi susţinut a strategiei de dezvoltare a sectorului forestier.
 • Dezvoltarea cadrului de reglementare a sectorului forestier.
  1. Actualizarea legislaţiei silvice şi de dezvoltare rurală în funcţie de condiţiile impuse de gospodărirea durabilă a fondului forestier naţional;
  2. Armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia specifică a U.E., convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte semnatară;
  3. Adaptarea reglementărilor în vederea promovării în sector a mecanismelor şi instrumentelor economiei de piaţă;
  4. Revizuirea şi promovarea actelor normative privind administrarea în regim silvic a fondului forestier naţional prin ocoale silvice, indiferent de natura proprietăţii;
  5. Adaptarea cadrului de reglementare specific activităţilor de exploatare şi prelucrare a lemnului, la cerinţele şi condiţiile de protecţie şi conservare a mediului;
  6. Îmbunătăţirea cadrului legislativ pentru favorizarea asocierii proprietarilor de suprafeţe mici de pădure ;
  7. Promovarea actelor normative (printr-un proces participativ) privind:
   » crearea de facilităţi deţinătorilor de terenuri forestiere în vederea asigurării stabilitătii şi creşterii eficacităţii funcţionale a ecosistemelor forestiere,
   » managementul ariilor protejate din fondul forestier;
  8. Elaborarea şi promovarea mecanismelor de finanţare şi compensare – stimulare pentru activităţile de conservare a biodiversităţii şi de management al ariilor protejate;
  9. Promovarea de norme şi reglementări specifice agenţilor economici din sectorul forestier, necesare desfăşurării de activităţi performante;
  10. Promovarea de reglementări privind acordarea de facilităţi beneficiarilor cercetărilor şi a celor ce investesc în activitatea de cercetare-dezvoltare.
 • Încurajarea asocierii proprietarilor de păduri private precum şi a agenţilor economici din exploatarea, transportul şi prelucrarea lemnului, în organizaţii profesionale sau patronale.

  A. SILVICULTURA
  B. EXPLOATAREA, TRANSPORTUL ŞI PRELUCRAREA LEMNULUI
  C. MARKETING
  D. CERCETARE, ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Politica şi strategia de dezvoltare a sectorului forestier din România (2001-2010)

Program forestier naţional (2005)

Program forestier naţional - 2005