Acasa » Domenii » Păduri

Păduri

31.10.2013 - A N U N Ţ
MMSC publica ANUNTUL  privind REZULTATUL FINAL pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.
Descarca ANUNŢ

29.10.2013 - A N U N Ţ
MMSC publica ANUNTUL  privind REZULTATUL etapei INTERVIU pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva .
Descarca ANUNŢ

28.10.2013 - A N U N Ţ
MMSC publica ANUNTUL  privind PROGRAMAREA INTERVIULUI IN DATA  DE 29.10.2013 pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva .
Descarca ANUNŢ

28.10.2013 - A N U N Ţ
MMSC publica anuntul REZULTATUL analizei și selecției dosarelor depuse pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva
Descarca ANUNŢ

20.09.2013 - A N U N Ţ
MMSC publica anuntul REZULTATUL FINAL pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva
Descarca ANUNŢ

16.09.2013 – A N U N Ţ
MMSC publica anuntul de participare în vederea selectării membrilor consiliului de administraţie prevăzuţi la lit. c) alin. (2) al art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice din 16 SEPTEMBRIE  2013
Descarca ANUNŢ

03.09.2013 – A N U N Ţ
MMSC publica Ordinul de Ministru nr. 2068/2013 referitor la modificarea Regulamentului de organizare si functionare al comisei de selectie si al comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea desemnarii membrilor consiliului de administratie la RNP – Romsilva, aprobat prin OM MSC 202/06.02.2013
Descarca document
————————————————————————————————————
30.08.2013 – A N U N Ţ
MMSC publica Catalagul National al Materialelor de Baza pentru Producerea Materialelor Forestiere de Reproducere- Ordinul nr. 1645/2013
Descarca - CATALOGUL NAŢIONAL AL MATERIALELOR DE BAZĂ PENTRU PRODUCEREA MATERIALELOR FORESTIERE DE REPRODUCERE
———————————————————————————————————
30.07.2013 – A N U N Ţ
ANUNT PRIVIND PROGRAMAREA INTERVIULUI IN DATA DE 31.07.2013
Descarca ANUNŢ
26.07.2013 – A N U N Ţ
Anuntul privind REZULTATUL soluționării contestațiilor depuse la etapa de selecție a dosarelor pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva
Descarca ANUNŢ
26.07.2013 – A N U N Ţ
Având în vedere contestația înregistrată la MMSC sub nr.  3347/RP/12.07.2013, vă aducem la cunoștință faptul că prin Nota președintelui Comisiei de soluționare a contestațiilor privind întrunirea Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea desemnării membrilor Consiliului de administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, s-a aprobat de ministrul mediului și schimbărilor climatice prelungirea perioadei de soluționare a contestațiilor cu 15 zile lucrătoare.
Descarca ANUNŢ
10.07.2013 – A N U N Ţ
Anuntul privind REZULTATUL analizei și selecției dosarelor depuse pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva
Descarca ANUNŢ
27.05.2013 – A N U N Ţ
Anunturi de participare în vederea selectării membrilor consiliului de administraţie prevăzuţi la lit. b), respectiv lit. c)  alin. (2) al art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice din  27 mai  2013:
Descarca ANUNŢ
25.04.2013 – A N U N Ţ
Anunt privind REZULTATUL FINAL, pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva:
Descarca ANUNŢ
18.04.2013 – A N U N Ţ
Anunt privind REZULTATUL ETAPEI – INTERVIU, pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva:
Descarca ANUNŢ
15.04.2013 – A N U N Ţ
Anunt privind programarea interviului in data  de 17.04.2013 pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva:
Descarca ANUNŢ
12.04.2013 – A N U N Ţ
REZULTATUL soluționării contestațiilor depuse la etapa de selecție a dosarelor pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva:
Descarca ANUNŢ
05.04.2013 – A N U N Ţ
REZULTATUL analizei şi selecţiei dosarelor depuse pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva:
Descarca ANUNŢ

22.03.2013 – A N U N Ţ
Comisia de atestare a şefilor de proiect pentru lucrările de amenajarea pădurilor, din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, organizează în ziua de vineri 22 martie 2013, la sediul Direcţiei Generale Păduri (B-dul Mărăşti, nr. 61, sector 1, Bucureşti), examenul de atestare a şefilor de proiect pentru lucrări de amenajarea pădurilor
Descarca - document adresa
Descarca - document anunt
ORDIN : privind modificarea şi înlocuirea anexei nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei de selecţie şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea desemnării membrilor consiliului de administraţie la Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 202/2013
ORDIN :privind aprobarea Regulamentului de organizare functionare at comisiei de selectie si al comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea desemnarii membrilor consiliului de administratie la Regia Nationala a Padurilor — Romsilva

A N U N Ţ – 15 februarie 2012
Rezultatele examenului de atestare a experţilor care certifică calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor (C.T.A.P.) din data de 09.02.2012

A N U N Ţ – 05 mai 2011
Rezultatele examenului de atestare a şefilor de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor din data de 28 aprilie 2011

A N U N Ţ – 14 aprilie 2011
Bibliografia şi tematica examenului de atestare a şefilor de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor din data de 28.04.2011

02 decembrie 2010
Rezultatele examenului de atestare a experţilor C.T.A.P. din data de 24.11.2010
Rezultatele examenului de atestare a şefilor de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor din data de 26.11.2010
Programul naţional de împădurire
————————————————————————————————
17 noiembrie 2010
Programul naţional de împădurire
Conţinutul documentaţiilor întocmite pentru acordarea unor compensaţii reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă (conform Legii nr. 46/2008, art. 97, alin (1), lit b) )

Proprietarii de păduri persoane fizice care solicită acordarea de compensaţii, vor depune la Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic şi Vânătoare pe raza căruia se află pădurea, o documentaţie care va cuprinde:

Cererea de acordare de compensaţii cu menţionarea contului în care să fie virate sumele solicitate (cererea va fi depusă de proprietar sau de o persoană împuternicită cu procură notarială);
Act de proprietate în copie (titlul de proprietate, proces verbal de punere în posesie);
Copia descrierii parcelare din amenajamentul silvic în vigoare, cu viza “conform cu originalul”, a ocolului silvic ce asigură administrarea / prestările de servicii (se va specifica data – zz.ll.aaaa – intrării în vigoare şi data expirării amenajamentului);
Copia hărţii amenajistice în care este evidenţiată clar proprietatea respectivă cu viza “conform cu originalul”, a ocolului silvic ce asigură administrarea / prestările de servicii;
Copia contractului de administrare / prestări servicii cu viza “conform cu originalul”, a ocolului silvic ce asigură administrarea / prestările de servicii;
Calculul contravalorii funcţiilor de protecţie, întocmit de ocoale silvice sau de unităţi autorizate să elaboreze amenajamente, conform legislaţiei în vigoare (la calcul se va ţine seama de data punerii în posesie a proprietarului, precum şi de data contractului de administrare / prestări servicii).

Amenajarea pădurilor

Memoriu de prezentare amenajamente silvice
Ordinul nr. 729 din 28 iulie 2005 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a experţilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor şi a Metodologiei de atestare a şefilor de proiect*) - Republicare
Ordinul nr. 639 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a unităţilor specializate să elaboreze amenajamente silvice - Republicare*)
Societăţi autorizate începând cu data de 03.11.2005. Mărire capacitate (trebuie înscrise pe verso noile suprafeţe): SC Fanalro SRL, SC Proiectări şi Exploatări Silvice SRL, SC Omni SRL, SC Bios & Co SRL, SC Silvamen SRL, SC Silvaion SRL, SC Rechinul Import Export SRL
Cuprins amenajament
Scoatere teren din fondul forestier naţional (Ordinul nr. 25 din 4 februarie 2009 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional – anexa nr. 1 | Ordinul nr. 715 din 27 noiembrie 2008 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior – anexa nr. 2 | Conturi Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică – anexa nr. 3)

Licitaţii pentru împăduriri (perdele forestiere de protecţie, terenuri degradate)

În vederea asigurării premiselor pentru realizarea lucrărilor de împăduriri cu respectarea cerinţelor tehnice şi calitative minimale prevăzute în normativele în vigoare, documentaţiile tehnico-economice (studiile de fezabilitate, proiectele tehnice), precum şi execuţia lucrărilor de împăduriri, se realizează de către societăţi comerciale atestate în conformitate cu Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 88/2006.

Prin atestare se confirmă capacitatea tehnico-profesională a persoanelor fizice şi juridice de a proiecta şi de a executa lucrările de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic, care corespund normelor de calitate în vigoare.

Atestarea capacităţii tehnico-profesionale se realizează prin verificarea performanţelor profesionale şi a posibilităţilor tehnice de execuţie ale persoanelor fizice şi juridice care solicită atestarea, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.

Persoanele fizice şi juridice atestate au următoarele obligaţii:

să desfăşoare activităţile privind îmbunătăţirile funciare din domeniul silvic numai în domeniul şi grupele de lucrări pentru care au fost atestate, cu respectarea dispoziţiilor legale, precum şi a metodologiilor, normelor şi instrucţiunilor aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
să valideze numai acele lucrări care se încadrează în domeniul de activitate în care au fost atestate.

Atestarea persoanelor fizice se face pentru o perioadă de 5 ani, iar a persoanelor juridice pentru perioada de valabilitate a certificatului de atestare al persoanei fizice angajate în cadrul societăţii comerciale.

Selecţia societăţilor comerciale care elaborează documentaţiile tehnico-economice sau realizează execuţia lucrărilor de împăduriri se desfăşoară în conformitate cu legislaţia de achiziţii publice:

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de sevicii, aprobată prin Legea nr.337/2006;
Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr.34/2006.

Procedurile de achiziţie publică se derulează la sediile inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare din structura ministerului pentru terenurile aflate în proprietatea unităţilor administrativ – teritoriale şi persoanelor fizice şi la sediul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva pentru terenurile proprietate publică a statului.
Material privind modul în care se întocmesc documentaţiile pentru împădurirea terenurilor degradate

Toate terenurile degradate sau neproductive, indiferent de proprietar, a căror punere în valoare este necesară din punct de vedere al protecţiei solului, regimului apelor, îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi a diversităţii biologice se constituie în perimetre de ameliorare.

Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face, în baza investigaţiilor pe teren, de către o comisie de specialişti formată din:

primarul localităţii, ca preşedinte al comisiei;
reprezentantul direcţiei agricole;
reprezentantul direcţiei silvice sau al ocolului silvic;
reprezentantul Oficiului de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol, în calitate de secretar;
reprezentantului Agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului;
reprezentantul oficiului judeţean de studii pedologice şi agrochimice;
reprezentantul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare;
proprietarii terenurilor degradate care fac obictul constituirii perimetrului de ameliorare.

Sediul comisiilor de specialişti comunale, orăşeneşti sau muncipale se află la consiliul local al respectivei unităţi administrativ-teritoriale.
Comisiile de specialişti au următoarele atribuţii principale:

înregistrează sesizările sau cererile de constituire a unui perimetru de ameliorare. Cererea sau sesizarea de constituire a unui perimetru de ameliorare poate fi făcută de direcţia agricolă, ocolul silvic, Agenţia pentru protecţia mediului, proprietarul terenului degradat sau alte persoane juridice sau fizice interesate şi se depune la secretariatul comisiei;
constată pe teren situaţia perimetrului, identifică vecinătăţile şi delimitează prin taruşare perimetrul de ameliorare, stabilind limitele zonelor de ameliorare-apărare şi de consolidare;
determină şi delimitează parcelele de proprietari, din cuprinsul şi din afara perimetrului, care sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de amenajare şi de ameliorare şi pentru drumurile de acces, precum şi natura folosinţelor agricole sau silvice existente;
identifică şi descrie sumar formele de degradare a terenului, amploarea acestor procese şi constată cauzele care le-au generat;
fac propuneri privind ordonatorul de credite pentru finanţarea lucrărilor publice şi resurselor de finanţare;
stabilesc restricţiile care sunt necesare pentru constituirea perimetrului de ameliorare şi modul de respectare a acestora pe toată durata executării lucrărilor specifice;
identifică terenurile care urmează să fie utilizate pentru depozite de deşeuri urbane. Concluziile comisiei, ca urmare a analizei efectuate pe teren, se concretizează într-o documentaţie alcătuită din: schiţa perimetrului, acordul proprietarilor cu procesul-verbal încheiat în acest scop şi fişa perimetrului de ameliorare.

Fişa aporobată constituie tema de proiectare pentru unitatea care va scoate la licitaţie lucrarea şi pe baza căreia se va executa documentaţia tehnico-economică, în conformitate cu prevederile legale.

Documentaţia tehnico-economică pentru lucrările de ameliorare prin împădurire a terenurilor degradate se execută contra cost de personalul de specialitate al direcţiilor silvice, în cazurile în care sunt necesare numai lucrări de împădurire şi amenajare şi de către unităţi specializate, atestate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în cazurile în care sunt necesare şi lucrări de construcţii pentru consolidarea terenurilor şi corectarea torenţilor.
Ocoale silvice

Registrul Naţional al Administratorilor de Păduri şi al Ocoalelor Silvice (Registrul NAPOS - Seria A) ( actualizare la 20 martie 2012)
Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare

Lista inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare din ţară (ITRSV-uri)
Îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic

ANUNŢ - În atenţia persoanelor fizice şi juridice care solicită atestarea pentru proiectarea şi/sau executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic
Lista persoanelor fizice atestate să efectueze îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic (01-03-2013)
Lista persoanelor juridice atestate să efectueze îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic (01-03-2013)
Ordinul nr. 718/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic

Material forestier de reproducere

MMSC publica Catalagul National al Materialelor de Baza pentru Producerea Materialelor Forestiere de Reproducere- Ordinul nr. 1645/2013
Descarca - CATALOGUL NAŢIONAL AL MATERIALELOR DE BAZĂ PENTRU PRODUCEREA MATERIALELOR FORESTIERE DE REPRODUCERE

Registrul unic al producătorilor autorizaţi pentru producerea materialului forestier de reproducere destinat scopurilor forestiere (actualizare 10 aprilie 2012)
Ordinul nr. 676 din 22 septembrie 2004 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere

Catalogul natioanal al resurselor genetice forestiere si Instructiunile tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere

Hartile regiunilor - Provenienta speciilor Anexa 1 Anexa 2
Modelul etichetei lotului/lotului divizat de materiale forestiere de reproducere si a modelul buletinului de analiza a semintelor

Proiectare drumuri forestiere

Listele persoanelor atestate de Comisia de atestare a persoanelor fizice şi juridice care realizează proiectarea de drumuri forestiere

Lista persoanelor juridice care au obţinut certificatul de atestare pentru proiectare de drumuri forestiere, conform O.M. nr. 576/2009 (actualizată la data de 24 iulie 2012)
Lista persoanelor fizice care au obţinut certificatul de atestare pentru proiectare de drumuri forestiere, conform O.M. nr. 576/2009 (actualizată la data de 24 iulie 2012)
Ordinul nr. 576 din 15 septembrie 2009 pentru aprobarea Metodologiei, criteriilor de atestare şi a Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice care realizează proiectarea de drumuri forestiere
Lista persoanelor juridice care au obţinut certificatul de atestare pentru proiectarea de drumuri forestiere, conform O.M. nr. 576/2009 –actualizată la data de 24.09.2012
Lista persoanelor fizice care au obţinut certificatul de atestare pentru proiectarea de drumuri forestiere, conform O.M. nr. 576/2009 –actualizată la data de 24.09.2012

Normativul privind proiectarea drumurilor forestiere PD-003-11

Cuprinsul Normativului privind proiectarea drumurilor forestiere PD-003-11
Normativul privind proiectarea drumurilor forestiere PD-003-11
Ordinul nr. 1374 din 04 mai 2012 pentru aprobarea Normativului privind proiectarea drumurilor forestiere PD-003-11
Anexa la Ordinul nr. 1374 din 04 mai 2012 pentru aprobarea Normativului privind proiectarea drumurilor forestiere PD-003-11

Normativul privind reabilitarea drumurilor forestiere RD-001-11

Cuprinsul Normativului privind reabilitarea drumurilor forestiere RD-001-11
Normativul privind reabilitarea drumurilor forestiere RD-001-11
Ordinul nr. 1373 din 04 mai 2012 pentru aprobarea Normativului privind reabilitarea drumurilor forestiere RD-001-11
Anexa la Ordinul nr. 1373 din 04 mai 2012 pentru aprobarea Normativului privind reabilitarea drumurilor forestiere RD-001-11