Acasa » Domenii » Gestionarea Deșeurilor » Transport Depozitare Incinerare

Transport Depozitare Incinerare

Transport

» Procedura privind controlul efectuat de personalul vamal asupra documentelor însoţitoare ale transporturilor
de deseuri la intrarea/iesirea pe/de pe teritoriul României
[ Arhiva WinRAR, 1.28 Mb ]

Transportul intern al deşeurilor

În România transportul deşeurilor este reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1061 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 672/30.09.2008 . Acasta Hotărâre a Guvernului a abrogat Ordinul nr. 2/211/118/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului economiei şi comerţului, pentru aprobarea procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea Guvernului privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, prevede:
atribuţiile operatorilor economici;
atribuţiile autorităţilor de control;
transportul deşeurilor periculoase se realizează în baza formularului pentru aprobarea transportului de deşeuri periculoase (prevazut în anexa nr. 1 la HG) şi a formularului de expediţie/transport (prevăzut în anexa nr. 2 la HG);
transportul deşeurilor periculoase produse într-o cantitate mai mică de 1 t/an, se realizează în baza formularului de expediţie/transport (prevăzut în anexa nr. 2 la HG), care trebuie sa conţină şi aprobarea APM pe raza căreia se află destinatarul deşeurilor;
transportul deşeurilor nepericuloase se efectuează în baza formularului de încarcare-descărcare, prevăzut în anexa nr. 3 la HG.
transportul deşeurilor municipale efectuat de către operatorii autorizaţi numai pentru prestarea serviciului de salubrizare în localităţi, nu intră sub prevederile prezentei hotărâri;

Acest proiect de act normativ are următoarele avantaje:
simplificarea birocraţiei;
îmbunătăţirea formularisticii;
aplicarea sancţiunilor.

Transportul transfrontalier al deşeurilor

1. Convenţia de la Basel
Controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora se face în conformitate cu Convenţia de la Basel, la care România a aderat prin Legea nr. 6 din 25 ianuarie 1991.
Sub Convenţia de la Basel au fost elaborate o serie de ghiduri tehnice, dintre care amintim:

Ghid Tehnic privind gestionarea din punct de vedere a protecţiei mediului a deşeurilor care conţin PCB, PCT, PBB;
Ghid Tehnic privind gestionarea din punct de vedere a protecţiei mediului a dezmembrării totale sau parţiale a navelor;
Ghid Tehnic privind identificarea şi managementul anvelopelor uzate;
Ghidul parteneriatului pentru telefonie mobilă.

Aceste ghiduri, precum şi altele, pot fi consultate pe site-ul Convenţiei de la Basel: www.basel.int
2. Regulament (CE) nr. 1013/2006
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 190 din 12 iulie 2006, a intrat în vigoare în România începând cu 15 iulie 2007.
Regulamentul se aplică ca atare, iar Hotărârea Guvernului nr. 788/2007, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului European şi la Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, modificată şi completată prin HG. nr.1453/2008, stabileşte autorităţile competente pentru aplicarea acestuia.
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 788/2007, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are atribuţii în domeniul exportului deşeurilor periculoase şi al transportului deşeurilor nepericuloase în vederea importului, exportului şi a tranzitului.

Carte Verde privind ameliorarea practicilor de dezmembrare a navelor

În legislaţia internaţională privind transportul deşeurilor se recunoaşte faptul ca o navă poate deveni deşeu aşa cum este definit în art. 2 al Convenţiei Basel şi în acelaşi timp poate fi definit ca navă sub alte reguli internaţionale. Definiţia deşeului în cadrul legislaţiei Europene, conform căreia deşeu înseamnă orice substanţă sau obiect din categoria celor incluse în Anexa I a Directivei cadru deşeuri (Directiva 2006/12/CE a PE şi a Consiliului din 5 aprilie 2006) pe care deţinătorul o descarcă sau intenţionează să o descarce sau i se solicită acest lucru, se aplică şi navelor care sunt trimise la dezmembrare. Dacă o navă conţinând cantităţi considerabile de substanţe periculoase, care nu a fost practic golită de materiale periculoase va fi considerată deşeu periculos iar exportul acesteia ca fier vechi din Statele Membre ale UE către state în curs de dezvoltare non-OECD va fi interzis, prohibit, conform amendamentului Basel şi a Regulamentului (CE) nr. 1013/2007, dezmembrarea acesteia trebuie să aibă loc în condiţiile de protecţie a mediului din statele OECD.
Navele trebuie decontaminate sau pre-curăţate în aşa fel încât să nu mai fie considerate deşeuri periculoase. Statele membre ale UE sunt obligate să aplice şi să respecte regulamentul comunitar privind transportul de deşeuri, inclusiv “interdictia de la Basel” asupra exportului de deşeuri periculoase.
Sunt necesare mai multe controale din partea autorităţilor responsabile cu transportul deşeurilor şi a autorităţilor portuare în porturile europene, având ca obiectiv navele de peste o anumită vârsta (25 de ani) sau pentru care există alte indicaţii care arată că sunt prevăzute pentru dezmembrare; o posibilă îndrumare suplimentară din partea Comisiei şi a statelor membre asupra definirii deşeurilor şi a deşeurilor periculoase în raport cu navele, precum şi o listă de instalaţii de reciclare care respectă standardele unei bune gestionări ecologice şi garantează protecţia lucrătorilor; o cooperare şi un schimb de informaţii mai sistematice între statele membre şi între acestea şi Comisie, inclusiv utilizarea bazelor de date pentru identificarea navelor ce pot fi scoase din uz şi îşi pot continua traseul către instalaţiile de dezmembrare.