Acasa » Domenii » Gestionarea Deșeurilor » Strategii, planuri, studii

Strategii, planuri, studii

Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor (SNGD)

Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor (PNGD)

Directiva privind deşeurile are o importanţă deosebită pentru România având în vedere dificultăţile şi costurile pe care le implică acest sector.
Directiva Cadru privind Deşeurile a fost transpusă în legislaţia României prin:

  • Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;
  • HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprizând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase – a abrogat HG 155/1999.

Documentele programatice din domeniul gestiunii deseurilor, in vigoare sunt:

  • Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor (SNGD);
  • Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor (PNGD);
  • Planurilor Regionale de Gestionare a Deşeurilor (PRGD);
  • Planurilor Judeţene de Gestionare a Deşeurilor (PJGD).

SNGD şi PNGD constituie instrumentele de bază prin care se asigură implementarea în România a politicii Uniunii Europene în domeniul gestionării deşeurilor.

SNGD a fost elaborată pentru perioada 2014 – 2020, urmând a fi revizuită periodic în conformitate cu progresul tehnic şi cerinţele de protecţie a mediului.

PNGD a fost elaborat pe baza Strategiei Naţionale de Gestiune a Deşeurilor şi a datelor referitoare la deşeuri, precum şi a necesităţilor identificate în planurile judeţene de gestionare a deşeurilor elaborate de autorităţile teritoriale de protecţia mediului.

Strategia Naţionale de Gestionare a Deşeurilor 2014-2020
Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor
National Waste Strategy
National Waste Management Plan

În prezent, aceste documente se află în procesul de revizuire.

Planurile regionale de gestionare a deşeurilor

Planurile regionale de gestionare a deşeurilor au fost elaborate de fiecare Agenţie Regională pentru Protecţia Mediului în colaborare cu reprezentanţii autorităţilor de mediu de la nivel local şi al autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene, aceste planuri fiind aprobate prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor şi ministrului integrării europene nr. 1364/1499/2006.

Planurile regionale de gestionare a deşeurilor se revizuiesc o dată la 5 ani sau ori de câte ori e necesar pe baza raportului de monitorizare anual şi a Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 951/ 06.06.2007.

Scopul planurilor regionale de gestionare a deşeurilor este:

  • crearea cadrului necesar atingerii obiectivelor de gestionare a deşeurilor;
  • condiţie necesară pentru asigurarea sprijinului financiar al UE
Planurile regionale de gestionare a deşeurilor

Planuri de implementare ale directivelor în domeniul gestionării deşeurilor

Planuri de implementare