Acasa » Domenii » Gestionarea Deșeurilor

Gestionarea Deșeurilor

LegislatieStrategii, planuri, studiiSistem de Management Integral al DeseurilorTransport, Incinerare, DepozitareGhiduri şi exemple de bune practici

Politica naţională în domeniul gestionării deşeurilor trebuie să se subscrie obiectivelor politicii europene în materie de prevenire a generării deşeurilor şi să urmărească reducerea consumului de resurse şi aplicarea practică a ierarhiei deşeurilor. Principiul acţiunii preventive este unul din principiile care stau la baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, iar Directiva 2008/98/CE privind deşeurile, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, prezintă ierarhia deşeurilor care “se aplică în calitate de ordine a priorităţilor în cadrul legislaţiei şi al politicii în materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor, astfel: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică şi eliminarea”.

Abordarea UE în domeniul gestionării deşeurilor se bazează pe trei principii majore:

  • Prevenirea generării deşeurilor – factor considerat a fi extrem de important în cadrul oricărei strategii de gestionare a deşeurilor, direct legat atât de îmbunătăţirea metodelor de producţie cât şi de determinarea consumatorilor să îşi modifice cererea privind produsele (orientarea către produse verzi) şi să abordeze un stil de viaţă care să genereze cantităţi reduse de deşeuri.
  • Reciclare şi reutilizare – în cazul în care sunt generate deşeuri, încurajarea unui nivel ridicat de recuperare a materialelor componente, preferabil prin reciclare materială. În acest sens sunt identificate câteva fluxuri de deşeuri pentru care reciclarea materială este prioritară: deşeurile de ambalaje, vehicule scoase din uz, deșeuri de baterii, deşeuri din echipamente electrice şi electronice.
  • Îmbunătăţirea eliminării finale a deşeurilor şi a monitorizării – în cazul în care deşeurile nu pot fi recuperate, acestea trebuie eliminate în condiţii sigure pentru mediu şi sănătatea umană, cu un program strict de monitorizare.

Prin “Documentul de poziţie al României Capitolul 22 – Protecţia Mediului înconjurător“ Romania s-a obligat să implementeze acquis-ul comunitar însă cu câteva derogări, dintre care le menţionăm pe cele referitoare la managementul deşeurilor:

  • Directiva nr. 94/62/EC privind ambalajele şi deseurile de ambalaje, pentru care s-a solicitat şi obţinut o perioadă de tranziţie până în anul 2013;
  • Directiva nr. 99/31/EC privind depozitarea deşeurilor, pentru care s-a solicitat şi obţinut o perioadă de tranziţie până în anul 2017;
  • Directiva Consiliului nr. 2000/76/EC privind incinerarea deşeurilor, pentru care s-a solicitat şi obţinut o perioadă de tranziţie până în anul 2008;
  • Directiva Consiliului nr. 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), pentru care s-a solicitat şi obţinut o perioadă de tranziţie până în anul 2008;
  • Regulamentul nr. 259/93 privind importul, exportul şi tranzitul de deșeuri, până la sfârşitul anului 2015.

Astfel, pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate Serviciul Gestiune Deşeuri elaboreaza Strategia si Planul National de Gestionare a Deseurilor, propune, iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative, avizează strategii și proiecte de acte normative elaborate de alte ministere care au legătură cu domeniul gestionării deşeurilor, participă şi reprezintă Ministerul Mediului si Padurilor la diverse seminarii, workshop-uri, conferinţe, îndeplineşte funcţia de secretariat tehnic al Convenţiei de la Basel privind transportul peste frontieră al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora etc.