SEVESO

Directiva 2012/18/UE (SEVESO III) a Parlamentului European și a Consiliului

Adoptată – 4 iulie 2012
Publicată – 24 iulie 2012
Intrată în vigoare – 13 august 2012
Transpunere naţională – 31 mai 2015
Transpunere Art. 30 (păcură) – 14 februarie 2014
Implementare – 1 iunie 2015
Ca urmare a adaptărilor continui a prevederilor referitoare la accidentele majore datorate substanţelor chimice periculoase, la 4 iulie a fost adoptată, noua Directivă 2012/18/EU de înlocuire a Directivei 96/82/CE – Seveso II.
Principalele modificări aduse de așa-numita Directivă Seveso III sunt:

 • Actualizări tehnice pentru a ţine seamă de modificările din UE în ceea ce priveşte clasificarea substanţelor chimice. În anul 2008, Consiliul şi Parlamentul European au adoptat un Regulament (CE) No 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP) a substanţelor şi a amestecurilor (denumite anterior preparate), care aliniază legislaţia UE anterioară, cu GHS (Sistemul Global Armonizat de Clasificare şi Etichetare a Produselor Chimice). La rândul său, acest Regulament a declanșat necesitatea de a adapta Directiva 96/82/CE SevesoII, deoarece domeniul său de aplicare se bazează pe clasificarea substanţelor chimice ale fostelor Directive care vor fi abrogate prin Regulamentul CLP până în iunie 2015.;
 • Un mai bun acces al cetăţenilor la informaţii cu privire la riscurile care rezultă din activităţile companiilor din apropierea lor, precum și felul cum trebuie să se comporte în cazul unui accident;
 • Norme (reguli) mai eficiente privind participarea publicului interesat, în proiecte de planificare a amenajărilor teritoriale aferente amplasamentelor tip Seveso;
 • Accesul la justiţie al cetăţenilor cărora nu li s-a acordat acces la informaţiile adecvat sau participare;
 • Standarde mai stricte pentru inspecţiile amplasamentelor pentru a asigura implementarea mai eficientă a normelor de securitate.

 • Statele membre vor trebui să aplice aceste prevederi ale Directivei 2012/18/EU începând cu 1 iunie 2015, care este, de asemenea, data la care noua legislaţia privind clasificarea substanţelor chimice, devine pe deplin aplicabilă în Europa.

  Informaţii suplimentare

  GHS este un sistem al Organizaţiei Naţiunilor Unite destinat să identifice substanţele chimice periculoase şi să informeze utilizatorii despre aceste pericole prin intermediul unor simboluri şi fraze standard menţionate pe etichetele ambalajelor şi prin intermediul fişelor cu date de securitate (FDS).

  Regulamentul CLP a intrat în vigoare la 20 ianuarie 2009 şi va înlocui treptat Directiva privind substanţele periculoase (67/548/CEE) şi Directiva privind preparatele periculoase (1999/45/CE). Ambele directive vor fi abrogate la 1 iunie 2015.

Directiva SEVESO III (RO) Directiva SEVESO III (EN)