Acasa » Domenii » Controlul Poluării » Legislatie Controlul Poluarii

Legislatie Controlul Poluarii

Decizii de punere în aplicare ale Comisiei Europene, de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale.

 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2012/134/UE, de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei – RO, EN;
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2012/135/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea fontei și a oțelului – RO, EN;
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2013/163/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului și oxidului de magneziu – RO, EN;
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2013/84/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru tăbăcirea pieilor – RO, EN;
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2013/732/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale, pentru producerea de cloralcali – RO, EN.
 • Hotărâre nr. 1502 din 25 octombrie 2006pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării – M.Of.
  nr. 1078/30 noiembrie 2005
 • Legea nr. 84/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării – M.Of. nr. 327/11 aprilie 2006
 • Legea nr. 92/2003 pentru aderarea României la Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992 – M.Of. nr. 220 / 2 aprilie 2003
 • Ordinul MAPM nr. 1144/09.12.2002privind înfiinţarea Registrului poluanţilor emişi de activităţile care intră sub incidenţa art. 3 alin. (1) lit. g) şi h) din OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării şi modul de raportare a acestora – M.Of. nr. 35/ 22.01.2003
 • Ordinul MAPM nr. 1440/12.03.2003pentru aprobarea Ghidului naţional de implementare a Registrului poluanţilor emişi de activităţile care intră sub incidenţa prevederilor OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, – M.Of. nr. 177/20.03.2003
 • Ordinul MAPM nr. 37/02.04.2003 pentru aprobarea Documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria celulozei şi hârtiei – M.Of. nr. 247/10.04.2003
 • Ordinul MAPAM nr. 566/01.09.2003
 • Ordinul MAPAM nr. 818/17.10.2003pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu – M.Of. nr. 800/13.11.2003
 • Ordinul MMGA nr. 1158/2005 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor şi mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu – M.Of. nr. 1091/5 decembrie 2005
 • Ordinul MAPAM nr. 36/07.01.2004privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu – M.Of. nr. 43/19.01.2004
 • Ordinul MAPAM nr. 169/02.03.2004pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană – M.Of. nr. 206/09.03.2004
 • Ordinul MAPAM 1301/27.12.2005pentru infiinţarea Comisiei pentru analiza contestaţiilor în cadrul procedurii de autorizare integrată
 • Ordinul MMGA nr. 249/2005 pentru înfiinţarea Centrului naţional de coordonare, informare, reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile şi de comunicare cu Biroul European pentru Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării şi cu Forumul European de Informare – M.Of. nr. 296/8 aprilie 2005
 • HG nr. 541/17.05.2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere – M.Of. nr. 365/29.05.2003 modificată şi completată prin HG nr. 322 din 14 aprilie – M.Of. nr. 359/27.04.2005
 • Ordinul comun MAPAM, MEC, MAI, nr. 712/24.09.2003 pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere – M.Of. nr. 145/18.02.2004
 • Ordinul MAPAM nr. 1052/15.12.2003 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului tehnic pentru controlul activităţilor instalaţiilor mari de ardere – M.Of. nr. 32/15.01.2004

 • Ordinul MMGA nr. 347/17.08.2004
  privind modelul de notificare a autorităţilor publice de protecţie a mediului privind limitarea functionării instalaţiilor mari de ardere, în vederea derogării de la respectarea valorilor limita de emisie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 541/2003 – M.Of. nr. 786/26.08.2004
 • HG nr. 699/12.06.2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii – M.Of. nr. 489/ 08.07.2003 modificată şi completată de HG nr. 1902/04.11.2004 M.Of. nr. 1102/25.11.2004
 • Ordinul MMGA *) pentru aprobarea “Ghidului privind elaborarea procedurilor de autorizare, notificare privind elaborarea planurilor (schemelor) de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili şi privind elaborarea planului de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de COV”
 • Ordinul MAPAM nr. 1441/2003 privind înfiinţarea Secretariatelor de risc pentru controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase – M.Of. nr. 196/26.03.2003
 • Ordinul MAPAM nr. 1084/22.12.2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse – M.Of. nr. 118/10.02.2004
 • Ordinul MAPAM 142/25.02.2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase – M.Of. nr. 191/04.03.2004
 • Ordinul MMGA nr. 251/2005 pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase – M.Of. nr. 298/11 aprilie 2005
 • Ordinul MAPAM nr. 1052/15.12.2003 privind organizarea şi functionarea Secretariatului tehnic pentru controlul activităţilor instalaţiilor mari de ardere – M.Of. nr. 32/15.01.2004

 • Infiinţarea Comisiei pentru analiza contestaţiilor în cadrul procedurii de autorizare integrată

 • Ordinul MMGA 50/14.01.2004
  privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme

 • Regulamentul de organizare şi functionare a Comitetului Consultativ EMAS şi a Biroului EMAS

 • Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50 din 14 ianuarie 2004
  privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme