Implementare IMA

Prevederi tranzitorii referitoare la Directiva 2001/80/CE stipulate în Anexa VII la Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană ratificat prin Legea nr. 157/2005

Întrucât respectarea de către fiecare instalaţie mare de ardere existentă (autorizată înainte de 1 iulie 1987), începând cu data de 1 ianuarie 2008, a valorilor limită de emisie prevăzute de Directiva 2001/80/CE, nu a fost posibilă, au fost solicitate perioade de tranziţie în cadrul procesului de negociere pentru aderarea României la Uniunea Europeană. Perioadele de tranziţie solicitate şi obţinute pentru anumite instalaţii sunt cuprinse între 1 ianuarie 2008 şi 31 decembrie 2013 şi 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2017.

Totodată pentru anii 2007, 2008, 2010 şi 2013 au fost stabilite plafoane intermediare ale emisiilor fiecăruia dintre cei trei poluanţi (dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi) iar pentru anii 2016 şi 2017 au fost stabilite plafoane intermediare ale emisiilor de oxizi de azot.

Interacţiunea dintre Directiva 2001/80/CE si Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale

Directiva 2010/75/UE a intrat în vigoare la începutul anului 2011 şi consacră capitolul III si Anexa V instalatiilor de ardere cu putere termica nominala mai mare sau egala cu 50 MWt.

Începând cu data de 1 Ianuarie 2016 devin aplicabile prevederile capitolului III si ale Anexei V, Directiva 2001/80/CE fiind abrogată cu acea dată.

Cu toate acestea în conformitate cu prevederile art. 80(4), în cazul instalaţiior de ardere pentru care solicitarea de emitere a autorizatiei integrată de mediu s-a depus după data de 7 ianuarie 2013 precum şi în cazul instalaţiilor pentru care s-a solicitat autorizatie înainte de această dată dar care au fost puse în funcţiune după 7 ianuarie 2014, prevederile Anexei V partea 2 din Directiva 2010/75/UE, referitoare la valorile limita de emisie, se aplică de la 7 ianuarie 2013 (evident cu această dată prevederile Directivei 2001/80/CE ne mai fiind aplicabile în aceste cazuri).

Directiva 2010/75/UE mai prevede, prin derogare de la obligativitatea respectării de la 1 ianuarie 2016 a valorilor limită de emisie din Anexa V dar cu condiţia respectării valorilor limită de emisie din secţiunea A a anexelor III – VII ale Directivei 2001/80/CE, posibilitatea includerii instalaţiilor de ardere autorizate înainte de 27 noiembrie 2002 într-un Plan Naţional de Tranziţie, care în perioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2020 să asigure o descreştere lineară a plafoanelor de emisii anuale naţionale stabilite în acest sens prin metodele indicate în Decizia Comisiei Europene 2012/115/UE de stabilire a normelor referitoare la planurile naţionale de tranziţie menţionate în Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale.