Directive

Directiva 1999/13/CE privind reducerea emisiilor de compuţi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii.

amendată prin:

Directiva 2008/112/CE de modificare a Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale Consiliului şi a Directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

Directiva 2004/42/CE privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili cauzate de utilizarea de solvenţi organici în anumite vopsele şi lacuri şi în produsele de refinisare a vehiculelor şi de modificare a Directivei 1999/13/CE.

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a dispozițiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competențelor de executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menționate la articolul 251 din Tratatul CE.

Notă:

În urma procedeului de reformare demarat de Comisia Europenă, Directiva 1999/13/CE este cuprinsă alături de alte 6 directive, în cadrul Directivei 2010/75/EU privind emisiile industriale.